A A A A A

Rumi 6:1-23
1. To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng’wono mar Nyasaye omedre koso?
2. Ngang’! Ok kamano! Korka wach richo to wan mana joma otho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo?
3. Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone?
4. Mano onyiso ni kane obatiswa mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oyikwa kode bende, mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom joma otho kuom teko maduong’ mar Wuoro, e kaka wan bende wabed gi ngima manyien.
5. Ka waseriwore kode e thone, to wanariwre kode e chierne bende.
6. Wang’eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo,
7. nikech ka ng’ato osetho to osegonye oa e richo.
8. Ka wasetho gi Kristo to wayie ni wanabed mangima kode bende,
9. nikech wang’eyo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, kendo ok nochak otho nimar tho koro onge gi teko kuome.
10. Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende, to koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye.
11. Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ungima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo.
12. Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok.
13. Kik ng’ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye ka joma otho mochako ochier. Adier, chiwneuru ringreu duto mondo obed gik ma itimogo gik makare,
14. nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo Chik, to un e bwo ng’wono mar Nyasaye.
15. To koro nadi? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo Chik to wan e bwo ng’wono koso? Ngang! Ok kamano!
16. Donge ung’eyo malong’o ni ka uchiworu ni ng’ato ka wasumbe, mi urito chikene, to chutho un wasumb ng’atno? Kamano bende ka un wasumb richo to tho ema ochomou, to ka un wasumb winjo wach to Nyasaye biro miyo ubed e winjruok kode.
17. To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiu gi chunyu duto.
18. Ne ogonyu e tuech richo, mi udoko wasumb tim makare.
19. Awuoyonu gi weche mayot winjo nikech parou mar dhano thanythany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok joma ler.
20. Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego uluw tim makare.
21. To ere ohala mane uyudo kuom timo gik ma koro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en mana tho.
22. To koro osegonyu e tuech richo, mi udoko wasumb Nyasaye, omiyo ohala muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima ma nyaka chieng’.
23. Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!