A A A A A

1 Korintho 10:19-33
19. To ka awacho kamano, to uparo ni awacho ni chiemo motimgo misango ni nyasaye manono en chiemo mopogore gi chiemo mamoko koso? Koso uparo ni awacho ni nyasaye manono en gima adier?
20. Ooyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi e achiel gi jochiende!
21. Ok unyal madho kikombe mar Ruoth, kendo uchak umadh kikombe mar jochiende.
22. Wadwaro miyo Ruoth mirima koso? Koso waparo ni watek moloye?
23. Uwacho niya, “Ng’ato nigi thuolo mar timo gimoro amora.” Ee, mano adier, to kata kamano gik moko duto ok konywa. Ee, wan thuolo mar timo gimoro amora, to gik moko duto ok kelnwa dongruok.
24. Kik ng’ato dwar mana gik makonye en owuon to ng’ato ka ng’ato mondo odwar gik makonyo jomoko.
25. Chamuru ring’o duto ma ung’iewo e chiro, ma ok uchich gi weche moko e chunyu,
26. nikech Muma wacho niya, “Ruoth e wuon piny ngima, kaachiel gi gik moko duto manie iye.”
27. Ka ng’ato ma ok oyie kuom Kristo oluongi e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora momiyi, mak chunyi ochich gi wach moro.
28. To ka ng’ato owachoni ni, chiemono otimgo misango ni nyasaye manono, to kik icham chiemono, nikech dipo ka ichwanyo chuny ng’at monyisino.
29. To winji, awacho mana chuny ng’at monyisino, to ok chunyi iwuon. To kamoro ibiro penja ni, “Ere gima omiyo paro manie chuny ng’ato machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo?
30. Ka agoyo erokamano kuom chiemo ma achamo, to marang’o ng’ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono?”
31. To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.
32. Kik ubed joma kelo chwanyruok ni jo-Yahudi, kata ni joma ok jo-Yahudi kata ni kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye,
33. to timuru mana kaka atimo. Atemo bedo malong’o ni ji duto e yore duto, ka ok apar mana gima dikonya, to aparo mana gima dikony ji duto, mondo oresgi.