A A A A A

1 Korintho 10:1-18
1. Owetena, adwaro ni mondo ung’e tiend gima notimore ni kwerewa: Bor polo notelo nigi giduto ka nie wigi malo, kendo giduto ne ging’ado Nam Makwar.
2. Bedo e bwo bor polono, kendo ng’ado nam kamano ema ne okwan ka batiso mane omiyo giduto gibedo e achiel gi Musa.
3. Giduto ne gichamo chiemo achiel mar chuny,
4. kendo ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi. Lwandano ne Kristo owuon.
5. To kata kamano, wang’eyo ni ji mathoth kuomgi ne ok long’o ni Nyasaye, nikech ringregi nodong’ koke kuonde duto e thim.
6. Gigo duto notimore mondo obednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
7. Kik ulam nyiseche manono, kaka moko kuomgi nolamo, kaka wasomo e Muma ni, “Jo-Israel nobet piny mondo ocham kendo omadh gik ma otimgo misango, bang’e ne gia malo mondo gitug tugo maricho.”
8. Wan kik watim timbe terruok, kaka moko kuomgi notimo, mi ji alufu piero ariyo gadek kuomgi otho chieng’ achiel.
9. Bende kik watem Ruoth, kaka jomoko kuomgi noteme, mi thuonde onego!
10. Kata kik ung’ur kaka jomoko kuomgi nong’ur, mi Malaika ma Janek onego.
11. Gigo duto notimorenigi kaka ranyisi, kendo ne ondikgi ni mondo watang’, wan mwadak e ndalo ma piny rumoeni.
12. Emomiyo, ng’at ma paro ni ochung’ motegno mondo otang’ kik opodhi.
13. Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.
14. Kuom mano, owetena ma ahero, kik ulam nyiseche manono.
15. Akwayou kaka joma nigi rieko ni, par ane uru gima awacho.
16. Ka wamadho kikombe mar gueth, ma wagoyo ni Nyasaye erokamano kuome, to donge waduto wan e achiel kuom remb Kristo?
17. Kaka nitie mana makati achiel kende, mano nyiso ni kata obedo ni wan ji mang’eny kamano, to wan mana ringruok achiel, nikech waduto wariwore e chamo makati achielno.
18. Paruru ane kit lemo mar jo-Yahudi kod timgi. Donge jogo machamo gik motimgo ni Nyasaye misango bedo e achiel gi Nyasaye motimne misangono?