English
A A A A A

1 Korintho 8:1-13
1. Koro adwaro wuoyonu kuom chiemo motimgo misango ni nyiseche manono. Uwacho niya, “Wang’eyo ni wan duto wan gi rieko.” To rieko ma kamano kelo sunga, to hera to emamiyo ji dongo.
2. Ka ng’ato paro ni ong’eyo gimoro, to mano nyiso ni pok ong’eyo gimoro kaka onego ong’e.
3. To ka ng’ato ohero Nyasaye to mano nyiso ni Nyasaye ong’eye.
4. To koro korka wach chamo chiemo motimgo misango ni nyiseche manono, wang’eyo ni, “nyasaye manono en ranyisi mar gimoro ma onge chuth”, kendo ni, “nitie mana Nyasaye achiel kende”, mana kaka uwacho.
5. To kata ka nitie gik miluongo ni nyiseche e polo kata e piny, kendo kata obedo ni nyiseche ma kamago kod ruodhi ng’eny,
6. wan to wan mana gi Nyasaye achiel, ma en Wuoro, kendo ma gik moko duto a kuome. Wantie mana ni mondo watine. Bende nitie Ruoth achiel kende, ma omiyo gik moko duto nitie, koda ka wan bende.
7. To ji duto ok ong’ieyo wachno, nikech jomoko ngimagi ong’yo gi nyiseche manono kendo kata mana sani gichamo chiemogo ka giparo ni adier otimgo misango ni nyiseche manonogo, kendo kaka chunygi nyap, giparo ni chiemogo osemiyo gidonjo e richo.
8. To chiemo ok nyal miyo Nyasaye yie kodwa. Kata ka ok wachiemo, to onge gima wawito, to bende kata ka wachiemo, to onge ohala ma wayudo.
9. To ritreuru mondo gik mutimo kik mi joma chunygi nyap donji e richo.
10. Ka ng’at ma chunye nyap oneni, in ma in gi rieko, kibet ichiemo e hekalu mar nyasaye manono, donge dimi obed gi chir, mi ocham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono?
11. Kamano riekoni miyo wadu ma chunye nyap, mane Kristo othone, lal chuth.
12. To kutimo richo kamano ni oweteu, kendo uketho chunygi, to utimo richo mana ni Kristo!
13. Omiyo ka wach chiemo ema miyo owadwa donjo e richo, to kara ok nachak acham ring’o mondo kik ami owadwa lal.