A A A A A

1 Korintho 7:1-19
1. To koro adwaro dwokou kuom weche mane undiko. Nupenja ka en gima ber mondo ng’ama dichwo kik bed gi dhako.
2. To adwokou kama: Kaka tem mar terruok ng’eny ahinya, ber mondo ng’ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chwore owuon.
3. Dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore otimne, kendo dhako bende nyaka tim ni chwore kamano.
4. Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chwore ema oloyo. Kamano, dichwo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo.
5. Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka uwinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang’e uchak ubed kaachiel, nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru.
6. Awachonu kamano mana ka aketonu parona to ok amiu chik.
7. To agombo ni ji duto da obedo kaka an, to kata kamano ng’ato ka ng’ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye, achiel e yorni, kendo moro e yo machielo.
8. To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.
9. To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.
10. To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,
11. kendo dichwo bende ok onego riemb chiege.” To ka dhako oweyo chwore to onego osik mak okende, kata mondo odog ni chwore.
12. To kuom jomoko duto modong’, to Ruoth ok wuoye, to an ema awuoyoe kama: Ka owadwa moro nigi dhako, ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.
13. Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichwo ma ok oyie, to dichwogno oyie dak kode, to kik dhakono weye.
14. Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.
15. To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo oweye aweya oa. Wach ma kamano ok otueyo owadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongou, un joma oyie, mondo udag e kue.
16. In dhako moyie, ing’eyo nadi kata dires chwori? Koso in dichwo moyie, ing’eyo nadi kata dires chiegi?
17. Ber mondo ng’ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima apuonjo e kanyakla duto mar jo-Kristo.
18. Kapo ni Nyasaye noluongo ng’ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng’at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng’at mane oluongi ka ok oter nyangu kik dwar mondo otere nyangu,
19. nikech koda oter ng’ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre, to gima duong’ en mana rito chik Nyasaye.