A A A A A

1 Korintho 5:1-13
1. Wachore malong’o ni wach terruok nie kindu, kendo en kit terruok ma ok nwang’ kata mana e kind joma ok oyie kuom Nyasaye, nikech ng’ato terore gi chi wuon!
2. To eka pod usungoru asunga! Ere gima omiyo ok useywak, mondo ng’at ma osetimo gima kamano ogol oko kuomu?
3. An to, kata obedo ni ok an kodu kuno gi ringra, to chunya ni kodu, kendo aseng’ado bura ni ng’ama osetimo gima rach kamano, mana ka gima an kodu.
4. Chokreuru e nying Ruodhwa Yesu, ka chunya bende ni kodu,
5. mondo kuom teko mar Ruodhwa Yesu wachiwuru ng’atno e lwet Satan, mondo ringre otieki, to ores chunye chieng’ Ruoth.
6. Sunga musungorugo ok ber! Donge ung’eyo ngero mawacho ni, “Thowi matin kuodo mogo duto modwal”?
7. Pukuru thowi machon mar richono mondo ubed maler chutho, eka unubed ka mogo modwal manyien, maonge thowi. To adier, kamano e kaka uchalo. To bende Kristo, ma en nyarombowa mar Pasaka, osetimnwago misango.
8. Emomiyo koro watimuru sawo mana gi makati ma ok ketie thowi, tiende ni makati mar chuny ler kod adiera, to ok makati moketie thowi machon mar himruok kod richo.
9. Ne anyisou e barupa ni kik ubedi e kanyakla mar joma terore.
10. To ne ok akwerou mondo kik uriwru gi joma terore ma ok oyie kuom Nyasaye, kata jogombo, kata jomecho, kata joma lamo nyiseche manono, nikech ka udwaro pogoru gi joma kamago, to kara dichunu ni mondo ua e pinyni chuth!
11. Ooyo, nakwerou mana ni kik uriwru kod ng’at muluongo ni owadu ka en ng’at ma terore, kata jagombo, kata ng’ama lamo nyiseche manono, kata mayanyo ji, kata jamer, kata jamecho. Ng’at ma kamano, kata mana chiemo kik uchiemgo.
12. Ok en tichna mondo ang’ad bura ni joma oko, to Nyasaye ema nong’adnigi bura. Donge un onego ung’ad bura mana ni joma nie kanyaklau?
13. Kamano nyaka ugol ng’at marachno oko kuomu.