A A A A A

Rumi 16:1-27
1. Apwoyonu nyaminwa Fibi. En jatich e kanyakla mar jo-Kristo man Kenkrea.
2. Rwakeuru e nying Ruoth kaka jo-Nyasaye owinjore tim, kendo konyeuru e wach moro amora modwaro, nikech osekonyo ji mathoth, kaachiel gi an awuon bende.
3. Mosnauru Priska gi Akula ma jotich wetena kuom Kristo Yesu.
4. Ne gichiwo ngimagi nikech an! Agoyonigi erokamano, to ok an kenda, to kanyakla duto mag jo-Kristo ma ok jo-Yahudi bende goyonigi erokamano.
5. Mosnauru kanyakla mar jo-Kristo ma lemo e odgi. Bende mosnauru Epaineto osiepna, ma en ng’at mane okwongo yie kuom Kristo e piny Asia.
6. Mosnauru Maria mosebedo katiyonu matek ahinya,
7. kendo mosnauru bende Androniko kod Junias. Gin jo-Yahudi wetena, mane otwewago. Gin joma ogen kuom joote, bende ne gikwongona bedo jo-Kristo.
8. Mosnauru Ampliato osiepna kuom Ruoth,
9. kendo mosnauru Urbano ma jatich wadwa kuom Kristo, kod Stefano osiepna.
10. Mosnauru Apele, ng’at mosetem moyud ni ja-Kristo maradier. Jood Aristobulo bende mosnauru.
11. Mosnauru Herodian, ma ja-Yahudi wadwa, kaachiel gi jo-Kristo ma jood Narkiso.
12. Mosnauru Turfena gi Trufosa, ma jotiyo tich Ruoth matek. Bende mosnauru Persi osiepna mosetiyo tich Ruoth gi chunye duto.
13. Rufus, jatich matek mar Kristo, bende mosnauru, kaachiel gi min mare, mosebet ka rita ka nyathine.
14. Mosnauru Asunkrito gi Flegon gi Herme gi Patroba gi Hermas kod owete man kodgi.
15. Mosnauru bende Filologo gi Julia gi Nereas kod nyamin mare, gi Olumpa kod jo-Nyasaye duto man kodgi.
16. Yogreuru gi mos mar jo-Nyasaye. Kanyakla duto mag joma oyie kuom Kristo omosou.
17. Akwayou owetena ni beduru motang’ gi joma kelo pogruok kendo miyo ji lal, ka gitamore luwo puonj mane uyudo. Ayeuru kuom joma kamago,
18. nikech ok gin jotich Ruodhwa Yesu Kristo, to gitiyo mana ni gombogi giwegi. Giwuondo joma kia gi weche mamit kendo malombo ji.
19. Ji duto osewinjo ni umako Wach Maber; mano emomiyo amor kodu. Adwaro ni mondo udok joma riek korka timo gima ber, to ubed joma ofuwo korka timo gima rach.
20. Piyopiyo nono Nyasach kue biro miyo unyon Satan gi tiendu. Ng’wono mar Ruodhwa Yesu obed kodu.
21. Timotheo jatich wadwa, kaachiel gi Lukio gi Jason kod Sosipatro ma jo-Yahudi wetena, jomosou.
22. (An Tertio, mandiko baruani, bende amosou kuom Ruoth.)
23. Gayo, ma an wendone, kendo ma bende jarwak jo-Kristo duto man ka e ode, omosou. Erasto ma jakeno mar dala, kod owadwa Kwarto, jomosou. [
24. Ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu un duto.]
25. Opak Nyasaye manyalo miyo ubed gi yie motegno, kaluwore gi Wach Maber mar Yesu Kristo ma alando. Wach Maber en wach mane opondo nyaka nene.
26. To koro Nyasaye mochwere osechiko ni mondo oele e lela mondo ogendini duto oyie kuome kendo omak chikne, mana kaka jonabi nondiko e Muma.
27. Duong’ obed ni Nyasaye kuom Yesu Kristo nyaka chieng’. En e kende ema oriek. Amen.