A A A A A

Rumi 15:25-33
25. Sani to koro adhi Jerusalem ka atero mich ni jo-Nyasaye man kuno,
26. nikech kanyakla mag jo-Kristo man Makedonia gi Akaya noneno ni ber mondo gigol chiwo okony jo-Nyasaye modhier man Jerusalem.
27. Ne gineno ni ber mondo gitim kamano, to chutho gin jogop jogo, nikech kaka joma ok jo-Yahudi oseyudo gueth mag chuny kuom jo-Yahudi, omiyo owinjore gin bende gikony jo-Yahudi gi gik ma gichando mag pinyni.
28. Ka asetieko tijni, kendo amiyogi pesa duto ma osechoknigi, eka anabi iru ka adhi Spania.
29. Ang’eyo ni ka abiro iru to anabi gi gueth mogundho mar Kristo.
30. To asayou owetena, kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo ukonya nywako tich lemo matek, kukwayona Nyasaye
31. mondo oresa kuom jo-Judea motamore yie, kendo mondo jo-Nyasaye man Jerusalem oyie gi tich ma atiyonigi.
32. Kamano ka Nyasaye oyie to anabi iru gi mor, kendo ayue kodu.
33. Nyasach kue mondo obed kodu uduto. Amin.