A A A A A

Rumi 15:1-24
1. Wan joma nigi yie motegno onego wakony jogo man gi yie mayomyom, ma ok watimo mana gima wan wawegi ema wahero.
2. Ng’ato ka ng’ato kuomwa mondo otim gima ber kendo malong’o ni owadgi mondo okonye bet gi yie motegno.
3. Nyaka watim kamano nikech Kristo bende ne ok otimo mana gima en owuon ema ohero, to en mana kaka Muma wacho niya, “Ayany mane ji yanyigo ema koro iyanyago.”
4. Adier, weche mane ondiki chon e Muma nondiki mondo opuonjwa, kendo mondo Muma omiwa kinda kendo ohowa, mi wabed gi geno.
5. To Nyasaye ma wuon kinda gi hoch mondo omi ubed gi winjruok achiel kaka Yesu Kristo dwaro,
6. mondo umi Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, duong’, gi chuny achiel kod dwol achiel.
7. Rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende oserakou, mondo Nyasaye oyud duong’.
8. Awachonu ni Kristo nodoko jatich jo-Yahudi mondo onyis ji ni Nyasaye en jaadiera, tiende ni mondo omi gima ne Nyasaye osingore ni kwerewa otimre,
9. kendo mondo joma ok jo-Yahudi opak Nyasaye nikech ng’wonone. Mano e kaka Muma wacho niya, “Emomiyo anapaki e kind joma ok jo-Yahudi. Adier, anapak nyingi gi wer.”
10. To bende owacho niya, “Un joma ok jo-Yahudi, moruru kaachiel gi joge moyiero.”
11. Owacho kendo niya, “Un ji duto ma ok jo-Yahudi pakuru Ruoth. Ee, ogendini duto mondo opake!”
12. Isaya bende wacho niya, “Nyakwar Jesse nobi. En ema nowuogi mondo obed ruodh joma ok jo-Yahudi, kendo en ema joma ok jo-Yahudi nogen kuome.”
13. Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.
14. Owetena, an awuon ang’eyo chutho ni un joma beyo kendo mariek ahinya, bende ng’ato ka ng’ato kuomu nyalo ng’ado ni wadgi rieko.
15. Kata kamano asendikonu gi chir e baruani ka aparonugo weche moko. Asetimo kamano nikech mich mane Nyasaye omiya kuom ng’wonone,
16. mondo abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok jo-Yahudi. Tijano en lando Wach Maber mar Nyasaye mondo joma ok jo-Yahudi obed misango malong’o ni Nyasaye, ma Roho Maler osepwodho.
17. Kaka an ng’at man kuom Kristo, amor gi tich ma atiyo ni Nyasaye.
18. An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok jo-Yahudi oluor Nyasaye.
19. Notimonigi gi weche kod timbe, kendo gi teko manenore kuom ranyisi gi honni, ma en teko mar Roho. Kamano asetieko lando Wach Maber mar Kristo koni gi koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko.
20. Gima asedwaro moloyo gik moko duto en ni mondo aland Wach Maber kuonde ma nying Kristo pok ong’eree, mondo kik aged ewi mise mar ng’at machielo,
21. mana kaka Muma wacho niya, “Joma ne pok onyis wachne nonene, kendo joma ne pok owinjo wachne, nong’e tiende.”
22. Mano emomiyo kuom ndalo mathoth ok asebedo gi thuolo mar biro iru.
23. To koro asetieko tija kuondegi, kendo kaka asegombo biro iru kuom higni mang’eny,
24. koro adwaro ni mondo atim kamano. Abiro nenou ka akadho adhi Spania, kendo ka asebedo kodu moromo to ukonya e wuodhano.