A A A A A

Rumi 14:1-23
1. Kata ka ng’ato nigi yie mayomyom, to rwakeuru arwaka ma ok uchande gi weche ma pod en-go kiawa.
2. Jomoko nigi yie motegno mamiyogi thuolo mar chamo gimoro amora ma gihero, to joma onge gi yie motegno to chamo mana alot kende.
3. Joma chamo kit chiemo duto kik cha joma ok tim kamano. To bende joma chamo mana alot kende kik ng’ad bura ni joma chamo kit chiemo duto, nikech Nyasaye oserwakogi.
4. In to in ng’a, ma diwach ni jatich ng’ato timo marach? Kata ka ochung’ motegno, kata opodho, to obadho mana ruodhe! To Ruoth nigi teko mar miyo ochung’ motegno!
5. Jomoko paro ni odiechieng’ moro duong’ moloyo odiechienge mamoko, to jomoko paro ni odiechienge duto romre. Kuom weche ma kamago, ng’ato ka ng’ato nyaka bed gi ratiro e chunye kuom gik ma okwano ni kare.
6. Joma paro ni odiechieng’ moro duong’ ahinya, timo kamano kamiyogo Ruoth duong’. Joma chamo kit chiemo duto timo kamano kamiyogo Ruoth duong’, nimar gigoyo ni Ruoth erokamano; kendo joma kuero kit chiemo moko bende timo kamano kamiyogo Ruoth duong’, nikech gin bende gigoyo erokamano ni Nyasaye.
7. Onge ng’ato kuomwa ma ngimane en mare owuon, kata ma thone en mare owuon,
8. nikech ka wangima to wangima ni Ruoth, kendo ka watho to watho ni Ruoth. Emomiyo kata ka wangima kata ka watho, to wan mag Ruoth,
9. nikech Kristo notho kendo ochier modoko mangima mondo obed Ruodh joma otho gi joma ngima.
10. Koro in to, ere gima omiyo ing’ado ni owadu bura? Koso in, ere gima omiyo ichayo owadu? Donge ung’eyo ni wan duto wabiro chung’ e nyim kom bura mar Nyasaye?
11. Mana kaka ondiki e Muma niya, “An Ruoth Nyasaye mangima, akuong’ora niya, ‘Ji duto nogona chonggi piny, kendo ng’ato ka ng’ato nohul ni an e Nyasaye.’ ”
12. Omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye.
13. Kuom mano mondo waweuru ng’ado ni jowadwa bura. To keturu chunyu mondo une ni ok utimo gimoro manyalo miyo owadu podhi, kata ma dimi otim richo.
14. Ang’eyo maber chutho kaka ja-Kristo, ni onge chiemo moro ma inyalo luongo ni kuero. To ka ng’ato paro ni gimoro en gima kuero, to gino bedone mana kuero.
15. Ka gimoro ma in ichamo chwanyo owadu, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Omiyo kik iwe chiemo ma ichamo keth ng’at ma Kristo nothone!
16. Bed kitang’ mondo gima ineno ni ber kik mi jomoko kinde mar wuoyo marach,
17. nikech Loch Nyasaye ok en wach mar chiemo kata mar madho gimoro, to en mana wach tim makare gi kue kod mor ma Roho Maler kelo.
18. Omiyo ng’at matiyo ni Kristo e yo ma kamano ema bedo malong’o ni Nyasaye, kendo ema ji bende oyiego.
19. Emomiyo wadwaruru matek weche makelo kue kod weche ma ng’ato ka ng’ato dikonygo owadgi.
20. Kik iketh tich Nyasaye mana nikech wach chiemo. En adier ni onge chiemo moro makuero, to kichamo gimoro mamiyo ng’ato podho, to iketho.
21. Ber mondo iwe chamo ring’o kata madho kong’o kata timo gimoro amora manyalo miyo owadu podhi.
22. Paro ma in-go korka gik miyiego to bedgo mana e chunyi gi Nyasaye kende. Ng’at maonge gi kiawa moro e chunye, kotimo gima ong’eyo ni kare en jahawi!
23. To ng’at ma chiemo ka riwo gi kiawa, to bura oloyo, nikech gima otimo ok otim kong’eyo ni kare. Gimoro amora ma ng’ato otimo ka onge gi ratiro ni en gima kare, to en richo.