A A A A A

Rumi 11:19-36
19. Kamoro ubiro wacho niya, “Bede moko nong’ad oko mondo ochomwa kargi.” Ee, mano en adier,
20. to ne ong’adgi oko nikech ne ok giyie, to un koro usiko asika kuom yath nikech uyie. To mano kik mi usungru, to beduru gi luoro e nyim Nyasaye.
21. Ka jo-Yahudi, machalo bede yath hie ema ne Nyasaye ok okecho, un to dokechu nadi?
22. Neuru ni Nyasaye ng’won kendo ger. Oger ni joma oselal, to ong’won ni un, to mana kusiko kuyie ng’wonone. Ka ok utimo kamano to un bende ibiro ng’adou oko.
23. To bende ka jo-Yahudi ok osiko kotamore yie, to nochak ochomgi e yath, nikech Nyasaye nigi teko mar chomogi kendo.
24. Un joma ok jo-Yahudi uchalo bad yath mane ong’ad oko kuom zeituni mae thim, mi ochom e yadh zeituni mopidhi. Jo-Yahudi to chalo gi bede yath hie, omiyo mano kaka chako chomogi kendo e yadhgi giwegi yot!
25. Owetena, wach moro mopondo nitie e wachni ma adwaro mondo ung’e, nikech dipo ka uparo ni uriek. Wachno chalo kama: Bath jo-Israel konchiel chunygi osedoko matek, to mano biro dhi nyime nyaka kar romb joma ok jo-Yahudi ma Nyasaye dwaro, yud warruok.
26. Mano e kaka jo-Israel duto nokwo, mana kaka Muma wacho niya, “Jawar nobi koa Sayun. Enogol richo duto mag nyikwa Jakobo
27. Mano e singruok ma anatim kodgi ka agolo richogi.”
28. Kane ilando ni jo-Yahudi Injili, to ne gidoko wasik Nyasaye, to mano nokelonu konyruok, un joma ok jo-Yahudi. To kata kamano Nyasaye noseyierogi, kendo pod oherogi, nikech oparo kweregi.
29. Ka Nyasaye oyiero ng’ato kendo oguedho, to ok olok parone kuom ng’atno.
30. Un joma ok jo-Yahudi, chon ne utamoru winjo wach Nyasaye, to koro useyudo ng’wono mar Nyasaye nikech jo-Yahudi otamore winjo wach.
31. Kamano koro jo-Yahudi otamore winjo wach nikech gineno ni useyudo ng’wono, to mano otimore mana ni mondo koro gin bende giyud ng’wono.
32. Nyasaye nomiyo ji duto obedo joma otamore winjo wach kamano mondo ong’wonnigi giduto.
33. Mano kaka mwandu mag Nyasaye dongo! Riekone kod ng’eyone tut manadi! Ere ng’ama nyalo ng’eyo tiend gik moparo? Koso ere ng’ama nyalo ng’eyo yorene?
34. En mana kaka Muma wacho niya, “Ere ng’ama oseng’eyo paro mar Ruoth Nyasaye, kata ere ng’ama osebet jang’adne rieko?
35. Koso ere ng’ama osemiye gimoro, ma dimi obed gi gope?”
36. En ema ne ochueyo gik moko duto, kendo ema omiyo gisiko gintie, bende en ema omiyogi gima omiyo gintie. Duong’ obedne nyaka chieng’! Amin.