A A A A A

Rumi 3:1-31
1. To ng’ato kuomu nyalo penjo niya, “Ka kamano to ere ber mar bedo ja-Yahudi? Koso ere ber mar tero nyangu?”
2. To adwoko kama: Nitie ber mang’eny kuom bedo ja-Yahudi. Mokwongo Nyasaye nogeno jo-Yahudi mi omiyogi Wachne.
3. To koro, ka jomoko kuomgi ne ok orito wachneno, iparo ni mano dimi adiera mar Nyasaye bed maonge tich koso?
4. Ooyo, ok kamano ngang’! Nyasaye nyaka bed jaadiera, kata obedo ni ji duto gin jomriambo, mana kaka Muma wacho ni, “A Nyasaye, in ema nyaka inenri ng’ama kare kiwuoyo, to bende kiyali, to nyaka ilo bura.”
5. To ng’ato nyalo wacho ni richowa nyiso ji tim makare mar Nyasaye, omiyo Nyasaye ok ni kare kakumowa.
6. To mano ok nyal bet kamano, nimar ka Nyasaye ok ni kare, to ere kaka dong’ad ni piny bura?
7. Ng’ato bende nyalo wacho niya, “Miriambona osemiyo adiera mar Nyasaye onenore malong’o, kendo osekelone duong’. Koro ere gimomiyo pod ing’adona bura ni an jaricho?”
8. To mano chalo mana gi wacho ni, “Watimuru richo mondo ber obedie.” Chutho, jomoko osehangonwa kawacho ni mano e gima wapuonjo! Nyasaye nokum joma kamago kaka owinjore!
9. To koro ere kaka wan jo-Yahudi waloyo ji mamoko? Ngang’, ok waloyogi kata matin, nikech asenyiso ni richo oloyo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi mana machalre,
10. mana kaka Muma wacho niya, “Onge ng’ama kare Ooyo, onge kata mana ng’at achiel
11. Onge ng’ama wach donjone, kata mana ng’ama dwaro Nyasaye.
12. Ji duto osebayo yo, mi gidoko joma nono. Onge ng’ato kuomgi matimo maber. Ooyo, onge kata mana ng’at achiel.”
13. “Dhogi chalo gi bur mong’amo dhoge, kendo giwacho mana miriambo lilo.” “Wechegi chalo gi kwich thuond rai.”
14. “Dhogi opong’ gi kuong’ kod weche makech.”
15. “Tiendgi wer, ka gidhi chuero remo,
16. kendo kamoro amora ma gidhiye to chandruok gi masira ema wuokie.
17. Ok ging’eyo yo makelo kue.”
18. “Ok giluoro Nyasaye kata matin.”
19. To wang’eyo ni weche duto ma Chik wacho oket ni joma nie bwo Chikno. Kuom mano, ji onge gi yo ma ginyalo tonygo e bura, to buch Nyasaye okwako piny duto.
20. Onge ng’ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye nikech osemako Chik, nimar tich Chik en mana miyo dhano ng’eyo ni oseketho.
21. To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok otenore kuom Chik kata matin. To kata kamano Chik Musa gi Jonabi wuoyo kuome.
22. En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima gipogorego.
23. Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.
24. To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng’wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi.
25. Nyasaye nochiwo Yesu mondo thone obed misango migologo richo mag joma oyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odew richo mane joma chon otimo kamano.
26. To bende notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng’ato ka ng’ato moyie kuom Yesu, to omiyo bet e winjruok kode.
27. Koro ere gima odong’ ma ng’ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga osegol oko chuth. To ere gima omiyo ogole? Ogole nikech warito Chik koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie.
28. Wasenwang’o malong’o ni Nyasaye miyo ng’ato bet e winjruok kode mana nikech yie, to ok nikech rito Chik kata matin.
29. Uparo ni Nyasaye en mana Nyasach jo-Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende? Adier en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende.
30. Nikech Nyasaye en achiel. Obiro miyo jo-Yahudi bet e winjruok kode mana nikech yiegi. Kamano bende e kaka nomi joma ok jo-Yahudi bedi e winjruok kode mana nikech yiegi.
31. Koso uparo ni kwajiwo wach yie kamano to wamiyo Chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano. Koro eka waguro Chik!