A A A A A

Tich Joote 15:22-41
22. Bang’ mano, joote kod jodongo, kaachiel gi jo-Kristo duto, noneno ni ber mondo giyier jomoko kuomgi odhi Antiokia gi Paulo kod Barnaba. Kuom mano, ne giyiero Juda miluongo ni Barsaba, kod Sila, mane jotend owete.
23. Ne gitero barua mondik ni, “Wan joote gi oweteu madongo, wamosou uduto un owete ma ok jo-Yahudi modak Antiokia gi Siria kod Kilikia.
24. Wasewinjo kaka jomoko moa kuomwa osechandou gi weche mathago chunyu, to wan ne ok waorogi.
25. Emomiyo waduto waseneno gi chuny achiel ni ber mondo wayier jomoko waor iru, kaachiel gi Barnaba kod Paulo, ma gin owetewa mwahero,
26. kendo ma osechiwo ngimagi nikech nying Ruoth Yesu Kristo.
27. Ero, waseoro Juda gi Sila, ma bende biro nyisou gi dhogi weche duto ma wasendiko.
28. En dwaro mar Roho Maler kod dwaro marwa ni mondo kik waket ting’ moro mapek kuomu mak mana chike moko mowinjore, ema onego uluw.
29. To chikego e magi: Kik ucham chiemo mosetimgo misango ni nyiseche manono, kendo kik ucham remo kata gima ode, bende kik uterru. Kuritoru kuom gigo duto, to unudhi nyime maber. Oritu.”
30. Kamano joote noor modhi Antiokia. Ne gichoko oganda joma oyie duto, mi gimiyo baruano.
31. Kane gisesome, ne gidoko mamor ahinya giduto kuom jip mane giyudo.
32. Juda gi Sila, mane gin johul wach moa kuom Nyasaye, ne jowuoyo gi owete ka gijiwogi gi weche mang’eny, kendo gimiyogi teko.
33. Kane gisebet kuno kuom ndalo moromo, owete ne ogonyogi, mi gidok ka gitero mos ni joma ne oorogi.
34. Sila to noneno ni ber mondo odong’ kuno.
35. Paulo gi Barnaba ne jobet Antiokia kuom ndalo moko, mi giriwore gi jomoko mang’eny kuno kuom puonjo kendo lando Wach Maber mar Nyasaye.
36. Bang’ ndalo moko Paulo nowacho ni Barnaba ni, “Wadogi mondo wane owetewa e mier duto mane walandoe Wach Ruoth, mondo wane ane kaka gibet.”
37. Barnaba ne dwaro kawo Johana, ma bende iluongo ni Mariko mondo gidhigo,
38. to Paulo ne oparo ni ok ber dhi kode, nikech noyudo oseweyogi Pamfulia, modok kapok gitieko tijgi.
39. Wachno nomiyo gidwokore matek gi Barnaba mi gipogore. Barnaba nokawo Mariko, mi okwang’ odhi Saipras.
40. Paulo to noyiero Sila, kendo ka ne owete osekwayonigi Nyasaye mondo oguedhgi, nowuok.
41. Nowuotho e piny Siria gi piny Kilikia duto, kolando wach maber, kendo otego kanyakla duto mag Kristo.