A A A A A

Tich Joote 15:1-21
1. Jomoko noa Judea, mi obiro Antiokia, kendo ochako puonjo owete ka wachonigi niya, “Ka ok oteru nyangu kaka Chik Musa dwaro, to ok unyal yudo warruok.”
2. To Paulo gi Barnaba nodhaw kodgi matek kakwerogi, omiyo owete noneno ni mondo ji ariyogo kaachiel gi jomoko odhi Jerusalem owuo gi joote kod jodong jo-Kristo kuom wachno.
3. Kuom mano, jo-Kristo duto nokowogi, kendo ka ne gikadho e piny Foinike gi piny Samaria ne gihulo kaka joma ok jo-Yahudi oselokore moyie kuom Yesu. Wachno nomiyo owete mamoko duto odoko mamor ahinya.
4. Kane gichopo Jerusalem, jo-Kristo duto man kuno, gi joote kod jodongo norwakogi. Eka ne ginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo.
5. To moko kuom jo-Farisai moyie kuom Yesu nochung’ mowacho niya, “Joma ok jo-Yahudi nyaka ter nyangu, kendo nyaka nyisgi mondo girit Chik Musa.”
6. Eka joote kod jodongo nochokore mondo one ane wachno.
7. Kane gisewuoyo aming’a, Petro nochung’ mowacho niya, “Owetewa, ung’eyo ni chon Nyasaye noyiera kuomu mondo aland Wach Maber ni joma ok jo-Yahudi mondo giwinji kendo giyie kuom Yesu.
8. Nyasaye, mong’eyo chuny ji duto, nomiyogi Roho Maler mana kaka nomiyowa, konyisogo ni oyie kodgi.
9. Nopuodho chunygi nikech ne giyie kuome, kotimonigi mana kaka notimonwa.
10. Koro ere gima omiyo udwaro temo Nyasaye, kumiyo jopuonjre ting’ mapek mane kwerewa ok nyal ting’o, kata ma wan bende ok wanyal ting’o?
11. Ooyo, wayie ni kaka iwarowa kuom ng’wono mar Ruoth Yesu, e kaka gin bende iwarogi.”
12. Wechego nomiyo ji duto oling’, mochiko itgi ka Barnaba gi Paulo hulo ranyisi gi honni mane Nyasaye osemiyo gitimo ni joma ok jo-Yahudi.
13. Kane gisetieko wuoyo, Jakobo noloso kawacho niya, “Owetena, winjauru!
14. Simon osenyisowa kaka Nyasaye nochako chon mondo okwa jomoko kuom joma ok jo-Yahudi olok joge owuon.
15. Weche mane jonabi okoro bende oyie gi wachno, mana kaka Muma wacho niya,
16. ‘Ruoth Nyasaye wacho ni, “Bang’ wechego anaduogi, kendo anachung od Daudi mosepodho. Anachak ager kuonde momukore, mi achunge kendo.
17. Kamano ji duto nodwar Ruoth, koda ka joma ok jo-Yahudi, ma aseluongo mondo obed joga awuon!”
18. Ruoth Nyasaye mane ohulo wechego chon ema owacho kamano.’ ”
19. Eka Jakobo nomedo wacho ni, “An aneno ni ok onego wachand joma ok jo-Yahudi ma olokore oyie kuom Nyasaye gi chike moko matindotindo.
20. To onego wandiknigi barua ma nyisogi ni nyaka giritre kuom gik ma ok ler nikech gik ma kamago osechiw ni nyiseche manono. Bende kik giterre, kendo kik gicham gima ode, bende kik gicham remo.
21. Mano oromo, nikech nyaka nene osesom Chik Musa kuom ndalo mathoth e ut lemo, chieng’ Sabato ka chieng’ Sabato, kendo wachne ilando e mier duto.”