A A A A A

Rumi 1:1-32
1. Ma en barua ma an Paulo, jatich Yesu Kristo, ema andikonu un jo-Rumi. Nyasaye noluonga mondo abed jaote, kendo nowala mondo aland Wachne Maber.
2. Chon Nyasaye nosemiyo jonabi osingore e Muma Maler ni Wach Maberni biro biro.
3. En Wach Maber mawuoyo kuom Wuode ma Ruodhwa Yesu Kristo. Korka anywola mar dhano, ne en nyakwar Daudi,
4. to korka tich Roho Maler, to ne onyis ratiro ni en Wuod Nyasaye, nikech teko mane ochierego koa kuom joma otho.
5. En ema ne otimona ng’wono mondo abed jaote e nyinge, mondo ami ogendini duto oyie kuome kendo oluore.
6. Un bende un kuom joma Yesu Kristo oseluongo mondo obed jogego.
7. Kuom mano andikonu un ji duto man Rumi, ma Nyasaye ohero, kendo oseluongo mondo obed joge. Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo mondo obed kodu.
8. Mokwongo agoyo ni Nyasaye erokamano e nying Yesu Kristo nikech un uduto, nimar humb yie ma un-go landore e piny ngima.
9. To Nyasaye ma atiyone gi chunya duto ka alando Wach Maber man kuom Wuode, ong’eyo kaka aparou e lemona kinde duto.
10. Pile akwaye ni chieng’ moro, ka oyie, to mondo ayud thuolo mar biro iru, bang’ dwaro timo kamano kuom ndalo mang’eny.
11. Agombo nenou mondo apognue mich ma Roho chiwo, mondo ubed gi teko,
12. tiende ni ka wan kanyachiel to mondo wajiwre, ka yieu konya, kendo yiena bende konyou.
13. To owetena, adwaro ni mondo ung’e ni asetemo biro iru ndalo mang’eny, to timo kamano osetama nyaka chil kawuono. Asegombo mondo abi atiye tich maber e kindu, kaka asetimo e kind ogendini mamoko ma ok jo-Yahudi.
14. Achalo ng’at man gi gop ogendini duto, bed ni gin joma olony kata joma ok olony, joma osomo kata joma ok osomo.
15. Mano emomiyo un joma odak Rumi bende, agombo ahinya landonu Wach Maber.
16. Aonge gi wich kuot moro amora kuom Wach Maber, nimar en e teko mar Nyasaye, mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni jo-Yahudi, to bang’e nobiro ni joma ok jo-Yahudi bende.
17. Wach Maber nyiso ji yo ma miyogo dhano bedo e winjruok kode, mana kaka Muma wacho ni, “Ng’at ma obet e winjruok gi Nyasaye nikech oyie ema nobed mangima.”
18. Mirimb Nyasaye moa e polo, mamon gi richo duto kod timbe ma ok kare mag joma geng’o adiera, koro osefwenyore.
19. Nyasaye kumogi nikech gik moko duto ma dhano onego ong’e kuom Nyasaye osefwenyorenigi malong’o, nikech Nyasaye osemiyo ging’eyogi.
20. Chakre chwech piny, dhano osebedo kong’eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing’eyogi kuom gik ma osechueyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi
21. Kata obedo ni ji nong’eyo Nyasaye, to ne ok gidwar mana miye duong’, kata goyone erokamano moromogo. Kar timo kamano, to parogi nokethore, kendo chunygi maonge rieko, mudho opong’o.
22. Giwacho ni giriek, to gin mana joma ofuwo.
23. Kar lamo Nyasaye ma ok tho, to gilamo mana kido mar dhano matho, kata mag winy, kata mag le, kod mag gik mamol.
24. Mano emomiyo Nyasaye nojwang’ogi e timbe mag dwanyruok ma chunygi ohero, kendo ma gikethogo ringregi giwegi.
25. Ne giloko adiera mar Nyasaye odoko miriambo, kendo kar lamo Jachuech ma owinjore yud pak nyaka chieng’ to ne gilamo mana gik mochue, kendo gimiyo duong’.
26. Kuom mano Nyasaye nojwang’ogi, moweyogi e gombogi maricho makelo wichkuot. Mon noweyo riwore gi chwogi, mi odwanyore gi mon wetegi, ma en gima mono!
27. Chwo bende noweyo mon, mi oowore kuom gombo chwo wetegi. Kamano chwo nodwanyore gi chwo wetegi mi giyudo kum e ringregi giwegi moromore gi dwanyruokgi.
28. Ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang’ogi, mi parogi olal, kendo gitimo gik ma ok onego gitim.
29. Gipong’ gi timbe maricho duto, kaka gombo gi chuny marach. Adier gipong’ gi nyiego gi nek gi dhaw gi miganga kod himruok. Gin jokuoth,
30. gi johang wach, bende gin joma Nyasaye oweyo, kendo ma ochayo Nyasaye. Gin jokwinyo, gi joma wigi tek kod joma wuorore. Pile gifwenyo yore manyien mag timo richo, kendo gin joma ok winj jonywol.
31. Gin joma wang’gi tek, gi joma ok rit singruokgi, kod joma ok ohero jowetegi, kendo ok kechgi.
32. Ging’eyo malong’o ni Chik Nyasaye wacho ni joma timo gik makamago owinjore gi tho, to kata kamano pod gisiko gitimogi atima, to bende gipako joma timo gik ma kamago.