A A A A A

Tich Joote 11:1-30
1. Joote kod owete duto mane nie piny Judea nowinjo ni joma ok jo-Yahudi bende oseyie Wach Nyasaye.
2. To kane Petro odhi Jerusalem, joma noramo ni joma ok jo-Yahudi nyaka ter nyangu nokwere,
3. kawachone ni, “Donge ne ilimo joma ok ter nyangu, mi ichiemo kodgi bende?”
4. To Petro nonyisogi gik mane otimore duto achiel kachiel, kowacho niya,
5. “Ne oyudo alemo e dala mar Jopa, kendo ayula wang’ notera, mi apo ka aneno fweny. Ne aneno gimoro maduong’ machalo gi nanga, kiloro gi kondene ang’wen, koa e polo, mi obiro ochung’ buta.
6. Kane arango iye maber, ne aneno kit gik moko duto mangima, kaka jamni gi le kod gik mamol, gi winy.
7. Eka ne awinjo dwol moro kawachona ni, ‘A malo, ineg gimoro kuom gigo,, mondo icham.’
8. To ne akwer ni, ‘Ooyo, Ruoth! Nyaka nene pok abilo chiemo makuero kata ma ok ler.’
9. Eka dwol nochako owuoyo kendo gie polo ni, ‘Gimoro amora ma Nyasaye osewacho ni ler, in kik iwach ni ok ler.’
10. Gima kamano notimore nyadidek, eka bang’e, nodwok gino duto e polo.
11. Gikanyono jomoko adek moor ira koa Kaisaria ne ochopo e ot mane antie,
12. kendo Roho nonyisa mondo adhi kodgi mak ariwo gi kiawa. Owete auchiel ma jo-Jopa ma unenogi, bende ne wadhigo, mi waduto ne wadonjo e od Kornelio.
13. Ne onyisowa kaka ne oseneno malaika kochung’ e ode, kendo owachone ni, ‘Or wach Jopa mondo iluong ng’at moro ma nyinge Simon Petro.
14. Obiro keloni wach ma biro miyo ikwo, kaachiel gi joodi duto.’
15. To kane achako wuoyo, Roho Maler nolor kuomgi mana kaka nolor kuomwa chieng’ mane ohango biroe.
16. Eka ne aparo gima ne Ruoth nosewacho niya, ‘Johana nobatiso ji gi pi, to un nobatisu gi Roho Maler.’
17. Koro ka Nyasaye ne omiyo jogo mana mich mane omiyowa kane wayie kuom Ruoth Yesu Kristo, to an ne an ng’a, ma dine atam Nyasaye timo gima odwaro?”
18. Kane giwinjo wechego, ne giling’, mi gimiyo Nyasaye duong’, ka giwacho ni, “Kara joma ok jo-Yahudi bende Nyasaye oseyie mondo olokre, mi yud ngima.”
19. Ji duto mane oseke nikech sand mane owuok bang’ nek Stefano nodhi e pinje mopogore opogore, kaka Foinike gi Saipras kod dala mar Antiokia manie piny Kilikia, to ne githoro lando wach mana ni jo-Yahudi kende.
20. To kata kamano jomoko kuomgi ne joma oa Saipras gi Kurene. Gin to ka ne gichopo Antiokia, to ne gilando wach ni joma ok jo-Yahudi bende, ka ginyisogi Wach Maber mar Yesu Kristo.
21. Teko Ruoth Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie, molokore ir Ruoth.
22. Wachno nochopo ni Kanyakla mar jo-Kristo man Jerusalem, omiyo ne gioro Barnaba mondo odhi Antiokia.
23. Kane ochopo kuno, mi oneno kaka Nyasaye oseguedho ji, ne odoko mamor, mi ojiwogi giduto, mondo giket chunygi kuom Ruoth, kendo gipadre kuome.
24. Barnaba ne ng’at maber man gi yie motegno, kendo mopong’ gi Roho Maler. Ji mang’eny nolokore, moyie kuom Ruoth.
25. Bang’e Barnaba nodhi Tarso mondo odwar Saulo,
26. to kane osenwang’e nokele Antiokia. Kuom higa ngima ji ariyogo nochokore gi jo-Kristo.
27. E ndalogo, jokor wach moko noa Jerusalem, mobiro Antiokia.
28. Achiel kuomgi ma nyinge Agabo nohulo gi teko mar Roho ni kech maduong’ ne biro kwako piny duto. (Kejno nowuok e ndalo loch Klaudio, ruodh jo-Rumi.)
29. Eka jopuonjre noyie ni ng’ato ka ng’ato kuomgi nyaka chiw gik moko kaka onyalo, mondo okow ni owete modak Judea, okonyrego.
30. Ne gitimo kamano, mi gimiyo Barnaba gi Saulo pesa, otero ni jodong kanyakla mar jo-Kristo.