A A A A A

Tich Joote 27:27-44
27. Koro ne en otieno mar apar gang’wen, kendo yamo ne pod goyowa e nam Mediterania. To odiewuor tir, jokwang’ nogalo ni koro wasudo machiegni gi lowo.
28. Omiyo ne giluto tol motuene kidi e pi, mi giyudo ni tutne oromo mita piero ang’wen. Bang’e matin, ne gichako gipime kendo, mi ginwang’o ni tutne koro oromo mita piero adek.
29. Ne giluor ni yie biro tuomore e kite, omiyo ne gibolo rachungini ang’wen yoka bang’ yie, kendo ne gilemo ni mondo piny oyawre.
30. Jokwang’ koro ne dwaro tony weyo yie, omiyo ne giloro yie matin e pi, ka giriasore ni gidwaro bolo rachungini moko yoka wi yie.
31. To Paulo nowacho ni jatend lweny kod askeche niya, “Ka jogi ok osiko e yie, to un uwegi ok unyal resoru.”
32. Kuom mano, askeche nong’ado tonde mane omako yie matinno, mi oweye odhi.
33. To kane piny koro dwaro yawore, Paulo nokwayogi giduto mondo gichiem, kowachonigi niya, “Usebedo ka chunyu chandore kuom ndalo apar gang’wen, kendo kuom ndalogo duto ok usechamo gimoro.
34. Omiyo koro akwayou ni mondo uchiem, uyud teko, nikech kata mana yie wiu achiel ok nolal.”
35. Kane Paulo osewacho kamano, nokawo makati, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano e nyimgi giduto, eka nong’ingo mi ochamo.
36. Chuny jogo noduogo, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nochiemo.
37. Waduto joma ne nie yie, kar rombwa ne mia ariyo gi piero abiriyo gauchiel.
38. Kane ji duto osechiemo moyieng’, ne giwito cham mane yie oting’o e nam mondo gimi yie odok mayot.
39. Kane piny oyawore, jokwang’ ne ok ong’eyo piny mane gintie, to ne gineno mbita moro motimo kuoyo, omiyo ne giparo ni, kanyalore, to gigow yie kanyo.
40. Kuom mano ne ging’ado tonde motuego rachungini, mi giweyo rachunginigo osiko e nam, to bende ne gigonyo tonde mamoko ngayi. Eka ne giywayo tanga yoka wi yie, mi yie ochako ng’uech, kochiko dhowath.
41. To notuomo lowo kama pi thanythanyie, mi yoka wiye omoko matek, ma ok nyal ng’ingni. Eka apaka nogoyo yoka bang’e, mi oturo matindotindo.
42. Askeche ne dwaro nego joma otue, ni mondo kik moro kuomgi go abal, wuog oko, mi tony.
43. To jatend lweny ne dwaro reso ngima Paulo, omiyo notamogi ni kik gitim kamano. Nogolo chik ni mondo joma nyalo goyo abal okwong ochikre e nam ogo abal, ochop e lowo,
44. eka mondo joma odong’ oluw bang’gi, ka moko omako bepe, to moko omako mberni mobarore kuom yie. Kamano e kaka ne watony waduto, mi wachopo e lowo.