A A A A A

Tich Joote 26:1-32
1. Agripa nowacho ni Paulo ni, “Koro in gi thuolo mar dwoko wach iwuon.” Eka Paulo noting’o lwete mi ochako wuoyo kowacho niya,
2. “Ruoth Agripa, aneno ni an gi hawi kuom yudo thuolo mar dwoko wachna awuon e nyimi kawuono kuom weche duto ma jo-Yahudi odonjonago.
3. En kamano adier, nikech in ilony gi tim jo-Yahudi, kod wechegi makelo dhaw. Kuom mano, akwayi mondo iwinj wechena gi ng’wono.
4. “Jo-Yahudi duto ong’eyo ngimana chakre aa e nyathi. Adier, ging’eyo nyaka a chakruok kaka ngimana duto osebet e pinywa kendo e Jerusalem.
5. Giseng’eya kuom ndalo mang’eny, kendo ka da ginyalo yie, to da ginyiso ni nyaka nene asebedo jakanyo mar kanyakla mar jo-Farisai, moketo chunygi kuom rito chik lemowa adimba.
6. To koro achung’ kaeri kodonjna nikech ageno kuom singruok mane Nyasaye otimo ni kwerewa.
7. En singruok ma dhoudi apar gariyo duto mag ogandawa geno ni noyudi, ka gilemo odiechieng’ gotieno. To koro ruoth, en mana wach genono ema omiyo jo-Yahudi odonjona!
8. Ere gima omiyo un jo-Yahudi ok unyal yie ni Nyasaye chiero joma otho?
9. An awuon ne aparo ni onego atim gik moko duto maricho ma anyalo, nikech ne amon gi nying Yesu ja-Nazareth!
10. Adier, mano e gima ne atimo Jerusalem. Ne ayudo teko kuom jodolo madongo mi aketo jo-Nyasaye mang’eny e jela, kendo kane ong’adnigi buch tho, to an bende ne ayie ni mondo oneggi.
11. Kuom ndalo mang’eny namiyo osandgi e ut lemo duto, ka atemo mondo ami giyany Yesu. Ne ager kodgi marach, mi ne adhi koda ka e mier mag pinje mamoko mondo asandgi kuondego.
12. “Mano emomiyo ne adhi Damaski, ka an gi teko kod wach moa kuom jodolo madongo.
13. To ruoth Agripa, kane an e yo adhi godiechieng’, ne apo ka aneno ler mang’ang’ni moloyo wang’chieng’, karieny koa e polo, mi olwora kaachiel gi joma ne wan-go.
14. Waduto ne wagore piny, kendo nawinjo dwol kawuoyo koda gi dho Hibrania niya, ‘Saulo, Saulo, isanda nang’o? In ema ihinyori iwuon, nikech tek gweyo riwi machwowi!’
15. Eka ne apenjo ni, ‘In ng’a, Ruoth?’ Ruoth nodwoka ni, ‘An e Yesu misando.
16. To a malo, mondo ichung’ gi tiendi. Asefwenyorani mondo aketi jatichna, kendo nyaka inyis ji kaka isenena kawuono, bende inyisgi gik mapod abiro nyisi e ndalo mabiro.
17. Anaresi e lwet jo-Yahudi, kendo e lwet joma ok jo-Yahudi, ma abiro ori kuomgi.
18. Iniyaw wang’gi, mi igolgi gia e mudho gidhi e ler, kendo gia e teko Satan, gidhi ir Nyasaye, mondo ka giyie kuoma to owenigi richogi, kendo gibed kaachiel gi joma Nyasaye oseyiero obed joge.’
19. “Kamano, Ruoth Agripa, ne ok adagi winjo wach fweny mane ayudo koa e polono.
20. Mokwongo nanyiso joma odak Damaski kendo modak Jerusalem kod joma odak e piny Judea duto, ni nyaka gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye, kendo gitim gik manyiso ni giselokore. Eka ne anyiso joma ok jo-Yahudi bende kamano.
21. Mano emomiyo jo-Yahudi nomaka ka an e Hekalu, mi gitemo nega!
22. To Nyasaye nokonya, omiyo nyaka chil kawuono asebedo ka achung’ kendo ka anyiso ji duto, madongo gi matindo, weche ma aseneno. Gima awacho en mana gima Jonabi kod Musa ne jowacho ni notimre.
23. Ne giwacho ni, Mesia nyaka sandi, kendo nyaka obed ng’at mokwongo chier oa kuom joma otho, mondo onyis jo-Yahudi kod ogendini mamoko ni ler koro rienynigi.”
24. To kane Paulo oyudo dwoko wach kamano, Festo nokokne niya, “Paulo, neko omaki! Puonjruok mang’eny osemiyi neko.”
25. To Paulo ne odwoke ni, “Ruoth, ok an janeko, to awacho mana weche ma adier kendo malong’o.
26. Ruoth Agripa ong’eyo wechegi, omiyo awuoyo kode gi chir duto. Ang’eyo ni onge kata achiel kuomgi mosebaye, nikech ok gisetimore ling’ling’.
27. Ruoth Agripa, donge iyie wach Jonabi? Adier ang’eyo ni iyie!”
28. To Agripa nowachone ni, “Iparo ni inyalo loka abed ja-Kristo gi kinde matinni?”
29. Eka Paulo nodwoke ni, “Alamo Nyasaye ni kata da kinde bed matin kata malach, to in kod ji duto mawinjo wechena kawuonogi, ubed kaka an, mak mana ni kik tueu gi nyororogi.”
30. Eka ruodhi ariyogo, kaachiel gi Bernike kod jomoko duto, nochung’,
31. kendo kane gisea, ne gipimo wach kendgi niya, “Ng’atni ok otimo gimoro mowinjore gi tho kata gi tuech.”
32. Bang’ mano Agripa nowacho ni Festo ni, “Dine bed ni ok nokwayo mondo oyale e buch Kaisar, to dikoro ne osegonye.”