A A A A A

Tich Joote 23:16-35
16. To wuod nyamin Paulo nowinjo gima gichano timo, omiyo nodhi kama askeche odakie, mi onyiso Paulo wachno.
17. Eka Paulo noluongo achiel kuom jotend askeche mowachone niya, “Ter wuowini ir jaduong’ lweny, nikech en gi wach moro modwaro nyise.”
18. Omiyo nokawe motere ir jaduong’ lweny, mi owachone ni, “Paulo ma otwe cha, oa luonga ire mokwaya mondo akel wuowini iri, nikech en gi wach moro modwaro nyisi.”
19. Kuom mano jaduong’ lweny ne omako lwet wuowino, mi ogolo oko kar kende, eka openje ni, “Wach manade ma in-go, ma idwaro wachona?”
20. Wuowino nodwoke niya, “Jodong jo-Yahudi osewinjore mondo okwayi kiny iornegi Paulo e buchgi, ka giwuondore ni gidwaro nono wachne maber.
21. To kik iyienigi, nikech nitie ji moloyo piero ang’wen ma biro butone. Gisekuong’ore ni ok ginyal chiemo kata madho gimoro kapok ginege. Adier, giikore mar timo kamano, kendo wachni ema girito.”
22. Kane wuowino otieko wuoyo, jaduong’ lweny nowachone ni, “Kik iwach ni ng’ato ni isenyisa wachni.” Eka noweye odhi.
23. Jaduong’ lweny noluongo jatend askeche, ariyo mi owachonigi niya, “Ikuru askeche mia ariyo gi joidh farese piero abiriyo kod askeche moko mia ariyo moting’o tong’ mondo owuog odhi Kaisaria sa adek mar otieno.
24. Bende keluru farese mondo Paulo oidhi, mi utere maber ir ruodh Feliks.”
25. Eka nondiko barua mawacho niya,
26. “Kuom ruoth moluor Feliks, Amosi ahinya.
27. To ahero nyisi ni jo-Yahudi ne omako ng’atni, kendo ne gichiegni nege. Kane awinjo ni en ja-Rumi, ne adhi gi askechena mi arese.
28. To kaka ne adwaro ng’eyo gima omiyo gidonjone, ne atere e buchgi,
29. mi anwang’o ni onge gima ne osetimo momiyo onego ng’adne buch tho, kata buch tuech. To gik mane odonjnego ne mana weche mag chikgi giwegi.
30. To koro aseyudo wach ni jo-Yahudi moko osechano mondo onege, omiyo aneno ni ber mondo aornigo piyopiyo, kendo asenyiso joma dwaro donjone mondo obi odonjne kuomi. An moluori, Klaudio Lusio.”
31. Askeche ne otimo kaka ne onyisgi. Ne gikawo Paulo gotieno, mi gitero nyaka Antipatra.
32. Kinyne askeche mawuotho gi tiendegi noweyo joidh farese mondo odhi kode, to gin ne giduogo kama askeche odakie.
33. Joidh farese nochopo Kaisaria, mi omiyo ruoth barua, kendo gikelo Paulo e nyime.
34. Kane ruoth osesomo barua, ne openjo Paulo ni en japiny mane. To kane oseng’eyo ni en ja Kilikia,
35. nowachone ni, “Abiro winjo wachni ka joma odonjoni obiro.” Eka nogolo chik mondo oket Paulo e od bura mane Herode ogero, kendo orite kuno.