A A A A A

Tich Joote 22:1-30
1. “Owetena gi wuonena, winjuru ane weche ma anyisougo ni ok asetimo gimoro marach.”
2. Kane giwinjo kowuoyo kodgi gi dho Hibrania kamano, ne giling’ thi, mi Paulo nodhi nyime kowacho niya,
3. “An ja-Yahudi, monywol Tarso e piny Kilikia, to Jerusalem kaeri ema adongoe, ka an japuonjre Gamaliel. Ne apuonjora maber kaka onego arit Chik kwerewa e yo makare, kendo ne achiwora ni tich Nyasaye mana kaka un duto uchiworu kawuononi.
4. Ne asando chwo gi mon mane luwo Yor Ruodhni, mi anego moko kuomgi, to moko aketo e jela.
5. Jadolo maduong’ kaachiel gi buch jodongo duto nyalo nyiso ni awacho adier, nikech ne gimiya barupe ma gindiko ni jo-Yahudi wetena man Damaski, mi ne awuok mondo adhi kuno amak joma luwo Yorno akel Jerusalem kotue mondo osandi.
6. “To kane oyudo awuotho, ka koro achiegni chopo Damaski kar odiechieng’ tir, ler marieny nong’angni molwora.
7. Ne apodho piny mi awinjo dwol moro kawachona ni, ‘Saulo! Saulo! Isanda nang’o?’
8. Eka ne apenjo ni, ‘In ng’a Ruoth?’ Ne odwoka ni, ‘An Yesu ja-Nazareth ma isando!’
9. Joma ne wan-go noneno lerno, to ne ok giwinjo dwond ng’ama ne loso kodano.
10. Ne apenjo niya, ‘Ere gima datim, Ruoth?’ Eka Ruoth nowachona ni, ‘A malo idhi Damaski, kuma ibiro nyisie gik moko duto ma aseyieri mondo itim.’
11. Ne alokora muofu nikech ler mang’angnino, omiyo jowuodha ne otaya gi lweta motera Damaski.
12. “Ne nitie ng’at moro ma nyinge Anania mane ng’ama odimbore ahinya kaka Chik Musa dwaro, kendo mane jo-Yahudi duto modak Damaski ogeno.
13. Ne obiro ira mochung’ buta, kendo owacho na ni, ‘Owadwa Saulo! Chak inen kendo!’ Gikanyono ne achako aneno, mi ang’iye.
14. Eka ne owachona niya, ‘Nyasaye ma Nyasach kwerewa oseyieri mondo ing’e gima odwaro, kendo ine Jatichne Makare kendo iwinj dwonde owuon kowuoyo kodi.
15. Osetimo kamano mondo ibed jatichne, kinyiso ji duto gik ma iseneno kendo isewinjo.
16. To koro ere gima pod irito? A malo obatisi, mondo olwokni richoni, kiluongo nying Ruoth.’
17. “Ne adok Jerusalem, kendo kane oyudo alemo e Hekalu, ayula wang’ ne otera,
18. mi aneno Ruoth e fweny, kowachona ni, ‘Reti ia Jerusalem piyo, nikech joma odak ka ok nyal yie weche ma iwacho kuoma.’
19. An to ne adwoke ni, ‘Ruoth, ging’eyo malong’o ni an ema ne abet kadhi e ut lemo duto, mi amako joma oyie kuomi, kendo agoyo.
20. Bende kane oneg Stefano mane hulo weche kuomi, ne antie, kendo ne ayie gi nekne, bende ne arito ni joma ne onege lepgi.’
21. To Ruoth nowachona ni, ‘Dhiyo nikech abiro teri kuonde maboyo ir joma ok jo-Yahudi.’ ”
22. Ji noseyudo obet kawinjo weche Paulo, to kane ochopo e wachno, ne gikok matek niya, “Negeuru! Ng’at ma kama ok owinjore obed mangima!”
23. Ne gimedo kok matek ka gikwadho lepgi, kendo gikiro buru e kor yamo,
24. nyaka jaduong’ lweny nogolo chik mondo otere kama askeche odakie, ochwade kinonego gima omiyo ji kok kamano nikech en.
25. To kane gisetueyo Paulo mondo gichwadi, Paulo nopenjo jatend askeche mane ochung’ kanyo ni, “Bende chik oyie mondo ochwad ng’at ma ja-Rumi kata ka pok oyale mi bura oloye?”
26. Kane jatelono owinjo kamano, nodhi ir jaduong’ lweny mopenje ni, “Ang’o ma idwaro timoni? Jali en ja-Rumi!”
27. Eka jaduong’ lweny nobiro ir Paulo mopenje ni, “Nyisa ane! In ja-Rumi koso?” Paulo nodwoke ni, “Ee an.”
28. To jaduong’ lweny nowacho ni, “An ne adoko ja-Rumi mana ka achulo pesa mang’eny!” Paulo to nonyise ni, “An to an ja-Rumi hie.”
29. Gikanyono joma ne dwaro chwade noa kuome, kendo jaduong’ lweny bende nodoko maluor kane ofwenyo ni en ja-Rumi.
30. To jaduong’ lweny ne dwaro ng’eyo malong’o gima omiyo jo-Yahudi donjo ni Paulo, omiyo kinyne nogolo chik mondo ogony nyororo mane otueyego. Eka noluongo jodolo madongo kod jokanyo duto mag bura maduong’ mar jo-Yahudi mondo ochokre, mi nokawo Paulo otero e nyimgi.