A A A A A

Tich Joote 21:18-40
18. Kinyne Paulo nodhi mondo one Jakobo. Wan bende ne wadhi kode, kendo jodong jo-Kristo bende ne ni kanyo.
19. Paulo nomosogi, eka nonyisogi gik moko duto achiel kachiel mane Nyasaye osemiyo otimo e kind joma ok jo-Yahudi.
20. Bang’ winjo wechego, ne gimiyo Nyasaye duong’ eka ne giwachone Paulo ni, “Owadwa, ineno kaka jo-Yahudi gana gi gana oseyie kuom Yesu, kendo giduto giketo chunygi matek kuom rito Chik Musa.
21. To osenyisgi ni in isebedo kipuonjo jo-Yahudi duto modak e pinje mamoko mondo owe Chik Musa, kinyisogi mondo kik giter nyithindgi nyangu, kendo kik giluw tim kwerewa.
22. To koro watim ang’o, nikech gibiro winjo maonge kiawa ni isebiro?
23. We wanyisi gima onego itim. Wan gi ji ang’wen kaeri ma osekuong’ore.
24. Dhiyo mondo ipuodhri kaachiel kodgi, kendo ichulnegi nengo mag misengni ma onego gichiw kapok olielgi kaka ranyisi ni gisetieko kuong’ruokgi. Kamano ji duto biro ng’eyo ni gik moko duto ma gisewinjo kuomi ok gin adier, kendo gibiro ng’eyo ni in bende iluwo mana Chik Musa.
25. To kuom wach joma ok jo-Yahudi, wasendikonigi barua ma wanyisogigo ni waseneno ni mondo kik gicham chiemo ma otimgo misango ni nyiseche manono, kata kik gicham remo kata gimoro mode. Bende kik giterre.”
26. Omiyo kinyne Paulo nokawo jogo, mi opuodhore kaachiel kodgi. Eka nodonjo e Hekalu, mi onyiso jodolo kinde ma puodhruok biro rumoe, mi tim ni ng’ato ka ng’ato kuomgi misango.
27. Kane ndalo abiriyo mag puodhruok chiegni rumo, jo-Yahudi moko moa e piny Asia noneno Paulo e Hekalu. Ne githuo ji duto kode, mi gimake
28. ka gikok niya, “Jo-Israel, konywauru! Ma eri e ng’at mawuotho kuonde duto kapuonjo ji duto mondo obed mamon gi ogandawa mar jo-Israel, gi Chik Musa, kod Hekaluni. To koro sani osekelo koda ka joma ok jo-Yahudi e Hekalu, mi odwanyo Kama Lerni!”
29. Ne giwacho kamano nikech ne giseneno Trifimo ja-Efeso ka jonigi Paulo Jerusalem, omiyo ne giparo ni Paulo osekele e Hekalu.
30. Wachno nomiyo koko omwoch e Jerusalem duto, kendo ji noringo kaachiel, mi omako Paulo oywayo oko e Hekalu, kendo gi kanyono dhoranga Hekalu nolor.
31. Ne gidwaro nego Paulo, to gie sano jaduong’ oganda lweny jo-Rumi noyudo wach ni Jerusalem duto otimo koko.
32. Omiyo nokawo jatend lweny moko gi askeche piyopiyo, mi oringo odhi ir jogo. To kane ji onene gi jolweny, ne giweyo goyo Paulo.
33. Jaduongno nodhi ir Paulo, mi omake, kendo ogolo chik mondo otweye gi nyoroche ariyo. Eka ne openjo ji ni, “En ng’a? To ang’o ma osetimo?”
34. Jomoko e ogandano nokok kawacho gimoro achiel, to moko bende wacho gima chielo. Koko ne ng’eny ahinya, ma jaduong’no ne ok nyal ng’eyo malong’o gima osetimore, omiyo nonyiso joge mondo oter Paulo kama askeche odakie.
35. To kane gichopo kode e raidhi midonjogo kanyo, ne giting’e malo nikech ogandano ne ger ahinya.
36. Ne giluwogi giduto, ka gikok ni, “Negeuru!”
37. Kane gichiegni donjo kod Paulo kama askeche odakie, Paulo nokwayo jaduong’ lweny niya, “Diyie awachie wach moro kodi?” Eka jaduong’ nopenje ni, “Ing’eyo dho Grik?
38. Kara ok in ja-Misri ma yande okelo koko ndalo moko mokadho, mi okawo jomahundu mia ang’wen, odhigo e thim.”
39. To Paulo nodwoke ni, “An ja-Yahudi monywol Tarso, dala marahuma, manie piny Kilikia. To asayi, yiena awuo gi jogi.”
40. Jaduong’ lweny noyiene, omiyo nochung’ e raidhi, mi oting’o lwete ni ji. Kane giseling’, nochako wuoyo kodgi gi dhogi giwegi kowacho niya,