English
A A A A A

Tich Joote 20:17-38
17. To kane Paulo ni Mileto, nooro wach Efeso, moluongo jodong kanyakla mar jo-Kristo man kuno.
18. Kane gibiro ire, nowachonigi niya, “Un uwegi ung’eyo kaka abet kodu ndalo duto, chakre chieng’ mane akwongo biroe Asia.
19. Ne atiyo ni Ruoth gi chuny mamuol chuth, ka pi wang’a chuer, kendo ka aneno masiche nikech gik maricho mane jo-Yahudi chano timona.
20. Bende ung’eyo kaka ne ok aluoro nyisou gimoro amora ma dikonyu, ka apuonjou e lela kendo e uteu.
21. Ne ahulo ni jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi ratiro ni mondo gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye, kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu.
22. To koro neuru, adhi Jerusalem ka Roho Maler otelona, to ok ang’eyo gima dhi tima kuno.
23. Mak mana ni Roho Maler osenyisa e dala ka dala ma asedhiye ni tuech gi sand ema orita.
24. To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo Wach Maber mar ng’wono mar Nyasaye.
25. “To koro ang’eyo ni un duto mane awuotho e kindu kalando Wach Loch Nyasaye, ok unuchak une wang’a kendo.
26. Emomiyo ahulonu tinende ni, ka ng’ato kuomu olal, to mano ok nobed wachna,
27. nimar ne ok aluoro hulonu gik moko duto ma Nyasaye dwaro timo.
28. To tang’uru, kendo rituru kueth duto ma Roho Maler osemiyou mondo uriti. Beduru jokwath mag kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong’iewo gi remb Wuode owuon.
29. Ang’eyo ni ka asea, to ondiegi mangemo nodonj e dieru, kendo ok giniwe kueth ngang’!
30. Ndalo biro ma jomoko nowuogie kuomu, mi puonj weche ma miriambo mondo giywago jopuonjre oluwgi.
31. Emomiyo tang’uru, kuparo ni kuom higni adek, odiechieng’ gotieno, ne ok aweyo mak asiemo ng’ato ka ng’ato kuomu ka pi wang’a chuer.
32. “To koro aketou e lwet Nyasaye, kendo akwayo mondo wach ng’wonone oritu. En ema onyalo dongou, mi omiu mwandu mokan ni jo-Nyasaye duto.
33. Ne ok agombo fedha kata dhahabu kata law ng’ato.
34. Un uwegi ung’eyo kaka asetiyo gi luetenagi, mi ayudo gik moko mane achando, kod mago mane joma ni koda ochando.
35. Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, ‘Chiwo kelo gueth moloyo kawo.’ ”
36. Kane Paulo osetieko wuoyo, ne ogoyo chonge piny, molemo kodgi giduto.
37. Ne giywak ahinya giduto mi gipodho kuome, kendo gigoyone oriti ka ginyodhe.
38. To gima nomiyo chunygi odoko malit moloyo, en wach mane owacho ni ok ginichak gine wang’e kendo. Bang’ mano ne gikowe e yie.