A A A A A

Tich Joote 20:1-16
1. Kane koko orumo, Paulo nochoko jopuonjre kaachiel, mi ogoyonigi oriti, kojiwogi gi weche matego chuny. Eka nowuok odhi Makedonia.
2. Ne owuotho e gwengego kolando Wach Maber, kendo kojiwo owete gi weche mang’eny. Bang’e nochweyo nyaka piny Gris,
3. mi obet kuno kuom dueche adek. Ne oyudo oikore mondo oidh yie odhi Siria, to nofwenyo ni jo-Yahudi chano mondo onege, omiyo ne oneno ni mondo odog chien gi yo mang’ado Makedonia.
4. Ne gidhi gi Sopater wuod Puro ja-Beria, gi Aristarko kod Sekundo ma jo-Thesalonika, gi Gayo ja-Derbe, kod Timotheo gi Tukiko kod Trofimo ma jo-Asia.
5. Jogo notelo nyimwa mi giritowa Troa.
6. To bang’ Sap Makati ma ok ketie Thowi, ne wakwang’ kwaa Filipi kendo bang’ ndalo abich ne wachopo irgi Troa mi wabedo kuno kuom ndalo abiriyo.
7. Chieng’ mokwongo bang’ Sabato, tiende ni chieng’ Ngeso godhiambo, ne wachokore mondo wacham Sap Ruoth. To kaka Paulo ne ikore ni kinyne oa, nopuonjo nyaka dier odiewuor.
8. To ne nitie teyni mang’eny e ot manie gorofa malo, kama ne wachokoree.
9. Wuowi moro ma nyinge Yutiko nobet e dirisa, mi nindo ochako tere mosmos, kendo kaka Paulo nodhi nyime gi puonjo, e kaka Yutiko bende nindo ne medo tero. Bang’e achien, nindo nokawe chuth mi opodho piny, koa e gorofa mar adek, ne gilor, mi giting’e kosetho.
10. Eka Paulo bende nolor piny, mi oumore kuome mokwake, kendo owachonigi niya, “Weuru ywak! Osedoko mangima.”
11. Eka ne odok malo, mi opogonigi Sap Ruoth, kendo kane osechiemo nomedo wuoyo kodgi aming’a nyaka piny oru eka oa.
12. To ne gikawo wuowino mi gidwoko dala kangima, kendo mano nodwogo chunygi ahinya.
13. Wan to ne watelo wadhi e yie, mi wakwang’ nyaka Asos, kuma ne wadhi kawoe Paulo kaka nosenyisowa, nikech en nodwaro wuotho kolworo oko gi tiende.
14. Kane wayudore kode Asos, ne warwake e yie, eka ne wadhi nyaka Mitulene.
15. Ne wakwang’ waa kuno ka kinyne watundo e bath Kios, to oruchane ne warawo Samos, kendo orue machielo ne watundo Mileto.
16. Paulo noneno ni mondo okwang’e okadh Efeso, kik obudh e piny Asia, nikech noreto kogeno ni kanyalore to mondo chieng’ Pentekost oyude ka en Jerusalem.