A A A A A

Tich Joote 19:21-40
21. Kane gigo osetimore kamano, Paulo noneno ni mondo owuoth e piny Makedonia gi piny Akaya kolando Injili, bang’e ochwe nyaka Jerusalem. Nowacho niya, “Ka asedhi kuno, to onego adhi Rumi bende.”
22. Kuom mano, nooro Timotheo gi Erasto ma ariyo kuom joma ne konye, mondo odhi Makedoniia. En to nodong’ e piny Asia kuom ndalo moko.
23. E ndalogo, ne nitie koko maduong’ Efeso kuom wach Yor Ruoth.
24. Ng’at moro ma nyinge Dematrio mane jatheth fedha, ne loso kido mag hekalu mar nyasaye madhako miluongo ni Artemi, kendo tichneno ne kelo ni jotich ohala maduong’.
25. Omiyo nochoko jotichgo kanyakla, kaachiel gi jomoko ma bende tijgi ne chal gi margi, mi owachonigi niya, “Jowetewa, ung’eyo ni tijwani ema kelonwa mwandu maber.
26. To uneno kendo uwinjo uwegi gima jal miluongo ni Pauloni timo! Opuonjo ji ni nyiseche ma dhano ema oloso, ok gin nyiseche kata matin, kendo wechenego oseywayo ji mang’eny mi oyie kode. To mano ok timre mana e Efeso kaeri kende, to ochiegni landore e piny Asia duto.
27. Koro en wach marach ni ji biro chayo tijwani, to bende gibiro chayo hekalu mar Artemi ma nyasaye madhako marahumani! Kendo mano dimi duong’ duto ma nyasachwa nigo lala nono, to en e nyasaye ma jo-Asia duto kod piny ngima lamo!”
28. Kane jogo owinjo wechego, mirima mager nomakogi, kendo ne gigoyo koko niya, “Artemi mar jo-Efeso duong’!”
29. Kokono nolandore e dala duto, kendo ne gimako Gayo gi Aristarko ma jo-Makedonia mane jowuodh Paulo, mi gimuomorego giduto kar tugo.
30. Paulo ne dwaro dhi mondo olos kodgi, to jopuonjre ne ok oyiene.
31. Jodong Asia moko ma osiepene bende nokowo ne wach kakwaye ni kik odonj kar tugo.
32. E kindeno chokruok duto nonjawni. Jomoko ne kok ka wacho gimoro achiel, to moko bende kok ka wacho gima chielo, nikech ji mang’eny ne ok ong’eyo gima omiyo gisebiro e chokruok.
33. To jomoko kuomgi nogalo ni Aleksander ema oluongo chokruok, nimar ne gineno ka jo-Yahudi chwale odhi e nyim ji. Ne oting’o bade mondo opie ji, kodwaro losonigi,
34. to kane gifwenyo ni en ja-Yahudi, ne gigoyo koko matek giduto, ka giwacho niya, “Artemi mar jo-Efeso duong’!” Ne gitimo kamano kuom kinde madirom seche ariyo.
35. To bang’e jagoro marito dalano nopieyo ji, mi owachonigi niya, “Un jo-Efeso, ere ng’ato ma ok ong’eyo ni dala jo-Efeso orito hekalu mar Artemi marahuma, kod kidi milamo mane olwar oa e polo?
36. Mago gin weche ma onge ng’ama nyalo kwero, omiyo nyaka uhoru mos, mak umuomoru utimo gimoro.
37. Usekelo jogi kaeri, to ok gisekwalo hekalu, bende ok giseyanyo nyasachwa.
38. To kapo ni Demetrio kod jotheth fedha wetene nigi wach moro ma gidwaro donjogo ni ng’ato, to nitie od bura, kod ndalo ma jong’ad bura yaloe. Omiyo kuno ema mondo ng’ato odonjnie wadgi.
39. To ka nitie wach moro machielo mudwaro loso to nyaka lose e chokruok moriwo ji duto, kaka chik dwaro,
40. nikech gima otimore e chokruokni kawuono nyalo miyo donjnwa kuom kelo koko, kendo ok dwayud wach mwaduoko, nimar otimore kayiem nono!”