English
A A A A A

Tich Joote 19:1-20
1. Kane Apolo ni Korintho, Paulo nowuotho e pinje ma iye, kalando Wach Maber, mi ochopo Efeso, kuma nonwang’oe jopuonjre moko.
2. Nopenjogi ni, “Nunwang’o Roho Maler kane udoko joma oyie koso?” To ne gidwoke ni, “Pok wasewinjoe ngang’ ni Roho Maler nitie.”
3. Eka Paulo nopenjogi ni, “To ne obatisu gi batiso mane?” Ne gidwoke ni, “Nobatiswa gi batiso mar Johana.”
4. To Paulo nowachonigi niya, “Johana nobatiso ji gi batiso manyiso ni giselokore giweyo richogi. Bende nopuonjogi ni mondo giyie kuom Jal mabiro luwo bang’e, tiende ni Yesu.”
5. Kane giwinjo wachno, ne obatisgi e nying Ruoth Yesu.
6. Eka Paulo noketo lwete kuomgi, mi Roho Maler obiro kuomgi. Ne giwuoyo gi dhok mayoreyore, kendo ne gihulo weche moa kuom Nyasaye.
7. To kar rombgi duto ne ji apar gariyo.
8. Kuom dueche adek, Paulo nodhi e od lemo mar jo-Yahudi pile, kendo nowuoyo gi chir, kotemo loko ji mondo oyie ni gima onyisogi kuom Loch Nyasaye en adier.
9. To moko kuomgi chunygi ne tek modagi ye, kendo oloso marach kuom Yor Kristo e nyim chokruok duro. Kuom mano, Paulo noweyogi mokawo jopuonjre odhigo, to nowuoyo kodgi pilepile e od somo mar ng’at moro ma nyinge Turano.
10. Notimo kamano kuom higni ariyo, omiyo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi duto mane odak e piny Asia nowinjo wach Ruoth.
11. Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo miwuoro!
12. Kata mana kitembni mag wich kod lep tich mane osegere kuome ne itero ni joma tuo mi changi, kendo jochiende maricho wuog kuomgi.
13. To jo-Yahudi moko mane wuotho koni gi koni ka golo jochiende bende notemo luongo nying Ruoth Yesu ka gigolo jochiende. Ne giwacho niya, “In jachien marach, agoli e nying Yesu ma Paulo lando.”
14. Jadolo moro maduong’ mar jo-Yahudi ma nyinge Skewa ne nigi yawuowi abiriyo mane timo kamano.
15. To jachien nodwokogi ni, “Ang’eyo Yesu, kendo Paulo bende ang’eyo. To unto un ng’a gini?”
16. Eka ng’at man gi jachienno nopor kuomgi, mohewogi giduto, mi ne giringo gia e ode duge, ka gihinyore marach.
17. Jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi duto mane odak Efeso nowinjo wachno, mi luoro maduong’ omakogi, kendo nying Ruoth Yesu nomedo yudo duong’.
18. Ji mang’eny kuom joma oyie nobiro, mi ohulo ratiro kendo onyiso timbe mag ajuoke mane osebedo ka gitimo.
19. Jomoko kuom joma ne osebedo ka timo timbe ajuoke bende nochoko kitepegi mag thieth kaachiel, mowang’o e nyim ji duto. Ne gikwano nengo kitepe mowang’go duto mi ginwang’o ni oromo siling’ alufu mia abich.
20. Kuom yore machalo kamago, Wach Ruoth nosiko ka landore alanda, kendo medore gi teko.