A A A A A

Tich Joote 17:16-34
16. Kane pod Paulo rito Sila gi Timotheo Athens, nosin ahinya koneno kaka jodalano oketo chunygi kuom kido mag nyiseche manono.
17. Mano omiyo nowuoyo e od lemo gi jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye, kendo pilepile nowuoyo kuom Wach Nyasaye gi joma oyudo e laro mar dalano.
18. Jorieko moko mag jo-Epikurio kod jo-Stoiko bende ne joloso kode. Moko kuomgi ne jowacho niya, “Jawach thoreni koro dwaro wacho ang’o?” Moko to nowacho ni, “Onenore jaland wach nyiseche moko ma wakia.” Ne giwacho kamano nikech nolando Wach Maber kuom Yesu, kendo kuom chier.
19. Omiyo ne giluonge mondo odhi kodgi e buch jodonggi machokore e got Areopago, eka ne gipenje niya, “Diyie inyiswae tiend puonj manyien ma iwachoni?
20. Wawinjo kiwacho weche moko mayoreyore, omiyo dwaher ng’eyo tiendgi.”
21. (To ung’eyo ni jo-Athens kod jopinje mamoko mane odak kuno oketo chunygi mana kuom goyo mbaka mar gimoro amora manyien)
22. Eka Paulo nochung’ e nyim buch jo-Areopago, mowacho niya, “Un jo-Athens, aneno ni un joma oketo chunygi ahinya e wach lemo,
23. nikech kane awuotho e dala ka, mi arango kuondeu mag lemo, to ne aneno kendo-mar-misango mondikie ni, ‘KENDONI OKET NI NYASAYE MA OK ONG’E.’ To Nyasaye mulamo ma ok ung’eyono ema koro anyisou wachne.
24. Nyasaye mane ochueyo piny kod gik moko duto manie iye, e Ruodh polo gi piny, kendo ok odag e Hekalu ma dhano ogero.
25. To bende kata obedo ni oyie mondo dhano otine, to onge gima ochando, nikech en owuon ochiwo ngima kod gik moko duto ni ji duto.
26. “Nochueyo ng’at achiel, mi omiyo ogendini duto owuok kuome. En owuon ema noseketonigi ndalo mag loch, kod tong’ pinje ma gidakie.
27. Ne otimo kamano mondo ji omanye, eka dipo ka giyude. To chutho ok en mabor gi ng’ato ka ng’ato kuomwa,
28. nikech kuome ema wadakie, kendo ema wawuothoe, bende ema wantie, mana kaka jondikou moko nowachoni, ‘Wan bende wan nyithindi.’
29. “To koro kaka wan nyithind Nyasaye, ok onego wagal ni kit Nyasaye chalo gi kido moro amora molos gi dhahabu kata gi fedha kata gi kidi ma dhano molony kuom tichne oloso gi riekone.
30. Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osebedo ka timo e ndalo mane ok ging’eyo dwarone. To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto, mondo olokre owe richogi,
31. nimar oseketo chieng’ ma obiro miyo ng’at moseyiero ng’adoe bura gi adiera. Bende osenyiso ji duto malong’o ni obiro timo kamano, kuom chiero ng’atno a kuom joma otho.”
32. Kane giwinjo kaka Paulo wuoyo kuom tho mar joma otho, moko kuomgi nojare, to moko nowachone ni, “Yie iwachnwae wachni kendo, mondo wawinji.”
33. Eka Paulo nowuok oa e bura.
34. To jomoko nodokne, kendo noyie kuom Kristo. Achiel kuomgi ne Dionusio ma jabuch Areopago, kod dhako moro ma nyinge Damar, kaachiel gi jomoko bende.