A A A A A

Tich Joote 17:1-15
1. Paulo gi Sila noluwo yor Amfipoli gi Apolonia mi gitundo Thesalonika, kuma ne nitie od lemo mar jo-Yahudi,
2. Kendo Paulo nodhi e od lemo kaka ne ojatimo. Kuom Sabato adek maluwore nowuoyo gi ji kuom weche mondiki e Muma,
3. koelonigi tiend wechego, kendo onyisogi ni Mesia nyaka ne sandi, mi chier a kuom joma otho. Nopuonjogi ni, “Yesu ma awuoyonu kuomeni e Mesia.”
4. Jomoko kuomgi noyie wachno, modokni Paulo gi Sila. To bende ji mang’eny ma ok jo-Yahudi, to oluoro Nyasaye, noyie kodgi, kaachiel gi mon buora mong’ere.
5. To nyiego nomako jo-Yahudi, mi gidhi giwako jomoko ma acheje mabayo abaya e wang’ yore, mi ochoko oganda maduong’. Kamano ne gimiyo dala duto otimo koko, kendo ne gimuomore e od ng’at moro ma nyinge Jason, ka gidwaro golo Paulo gi Sila oko ir ji.
6. To kane ok ginwang’ogi, ne giywayo Jason gi owete moko oko, mi gitero ir jodong buch dala, ka gikok ni, “Jogi oseketho piny kuonde duto, kendo koro gisebiro ketho dalawa ka,
7. to Jason ema oketogi e ode. Giduto giketho chik Kaisar, ka giwacho ni nitie Ruoth machielo ma nyinge Yesu.”
8. Wechego nomiyo oganda mane osechokoreno ogoyo koko, mi kokono obwogo jodong buch dala,
9. mi gimiyo Jason gi joge ochulo pesa ma gisingorego ni ok ginichak gikel koko kendo. Bang’ mano ne giweyogi gidhi.
10. Gikanyono mane piny oyusoe, owete nonyiso Paulo gi Sila mondo odhi Beria, kendo kane gichopo kuno ne gidhi e od lemo mar jo-Yahudi.
11. Jo-Yahudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thesalonika. Ne gichiko itgi mi giwinjo wach gi chuny moyangore chuth, kendo ne gisomo Muma pile mondo gine ane ka weche Paulo gin adier.
12. Kuom mano ji mathoth kuomgi noyie kuom Kristo, kaachiel gi jomoko buora ma ok jo-Yahudi. Ne gin chwo kaachiel gi mon moko mong’ere.
13. To kane jo-Yahudi man Thesalonika owinjo ni Paulo oselando Wach Nyasaye Beria bende, ne gidhi kuno, mi gikelo koko, kendo giketho chuny ji.
14. Gikanyono owete nogolo Paulo mondo odhi e dhonam. Sila gi Timotheo to ne odong’ adong’a Beria.
15. Joma ne okowo Paulo notere nyaka Athens, eka Paulo nowachonigi mondo ginyis Sila gi Timotheo obi ire piyopiyo, mi jogo nodok Beria.