A A A A A

Tich Joote 16:22-40
22. Eka ji duto bende nonywakogi gi wach. Jong’ad bura nolonyo lep Paulo gi Sila ayuka, kendo ne gigolo chik mondo ochwadgi.
23. Kane osechwadgi malich ahinya, ne gibologi e jela, ka ginyiso jarit mondo olor nigi matek.
24. Mano omiyo jarit nobologi e ot ma iye, mi otweyo tiendegi e kind lodi mag yien.
25. Kar odiewuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to ochiko itgi winjogi.
26. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni. Gikanyono dhoudi duto noyawore, kendo nyororo mag joma notue nogonyore.
27. Eka jarit jela nochiew, kendo kane oneno ka dhout jela oyawore, nogalo ni joma otue duto osepondo oa, omiyo nowuodho ligangla mondo onegrego.
28. To Paulo nokok matek ni, “Kik iketh dendi! Wantie waduto!”
29. Eka jarit jela noluongo mondo okelne taya kendo nopodho e tiend Paulo gi Sila kokirni.
30. Bang’ mano, nogologi oko mopenjogi ni, “Jodongo ere gima onego atim, eka akwo?”
31. Ne gidwoke ni, “Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo, kaachiel gi joodi.”
32. Eka ne gipuonje Wach Ruoth, kaachiel gi ji duto mane nie ode.
33. E sanogo gotienono noterogi, mi odhi oluokonigi dendgi kuonde mane oridhore, eka ne obatise kaachiel gi joode duto.
34. Nokawo Paulo gi Sila, motero e ode, kendo nomiyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode nikech koro ne oyie kuom Nyasaye.
35. Kinyne gokinyi, jong’ad bura nooro askechegi gi wach mondo ogony jootego odhi.
36. Jarit jela nonyiso Paulo ni, “Jong’ad bura oseoro wach ni mondo ogonyu, omiyo koro wuoguru udhi gi kue.”
37. To Paulo nowacho ni askechego niya, “Nyoro gichwadowa e nyim ji, maonge ketho moyudwago, to wan jo-Rumi! Bende nyoro gibolowa e jela, to koro ere gima omiyo gidwaro golowa ling’ling’? Ooyo, gibi abiya mondo gigolwa giwegi.”
38. Askechego nodhi onyiso jong’ad bura wechego, mi ne gidoko maluor ka giwinjoni Paulo gi Sila gin jo-Rumi.
39. Omiyo ne gidhi mi giywagorenigi, eka ne gigologi oko, kendo ne gisayogi mondo gia e dalagi.
40. To Paulo gi Sila ne jowuok e jela, mi jodhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno mi gitego chunygi, ne giwuok gia.