A A A A A

Tich Joote 16:1-21
1. Paulo nodhi mochopo Derbe, mochweyo nyaka Lustra, kuma ne nitie japuonjre moro ma nyinge Timotheo wuod dhako ma bende ne japuonjre ma nyar jo-Yahudi. Wuon Timotheo to ne ja-Grik.
2. Owete duto man Lustra gi Ikonio ne wuoyo maber kuom Timotheo.
3. Paulo ne dwaro kawe mondo odhi kode, omiyo notere nyangu, nikech jo-Yahudi duto mane odak e gweng’no nong’eyo ni wuon Timotheo en ja-Grik.
4. Kane giwuotho e mier, ne gimiyo jopuonjre chike mane joote kod jodongo man Jerusalem oketo, ka gijiwogi mondo gimak chikego.
5. Kamano kanyakla mag jo-Kristo nomedo bedo gi yie motegno kendo kwan joma oyie bende nomedore ameda pile.
6. Ne giwuotho e piny Frugia gi piny Galatia, ka gilando Wach Maber. Nikech Roho Maler nokwerogi ni kik giland Wach e piny Asia.
7. Kane gichopo e tong piny Musia, ne gidwaro donjo e piny Bithunia, to Roho mar Yesu ne ok oyienegi.
8. Omiyo ne ging’ado ang’ada Musia, mi gilor nyaka dho wath miluongo ni Troa.
9. Otienono Paulo noneno fweny ma ja-Makedonia moro ochung’ie, ka hombe niya, “Bi loka Makedonia mondo ikonya.”
10. Kane Paulo oseneno fwenyno, ne waikore piyopiyo mondo wadhi e piny Makedonia nikech ne wang’eyo ni Nyasaye oseluongowa mondo waland Wach Maber ni jopinyno.
11. Ne waa Troa, mi wakwang’ tir nyaka Samothraki, to kinyne ne wachopo Neapoli.
12. Ne waa kanyo mwadhi nyaka Filipi, ma dala mar gweng’ mokwongo e piny Makedonia, to kendo en dala mane omi jo-Rumi mondo odagie. Ne wabet kuno kuom ndalo moko.
13. Chieng’ Sabato ne wawuok e dalano, mi wadhi e bath aora kuma ne waparo ni nitie kar lemo mar jo-Yahudi. Ne wabet piny, mi wawuoyo gi mon mane oyudo ochokore kanyo.
14. Achiel kuom joma ne winjowa ne dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia. Ne en dhako moluoro Nyasaye, kendo ne en johand nengni makwar ma nengogi tek. Ruoth noyawo chunye mondo owinj weche mane Paulo wacho.
15. Eka ne obatise kaachiel gi joode. Bang’ mano noluongowa e ode, kowacho ni, “Ka useneno ni ayie adier kuom Ruoth, to biuru e oda.” Eka nomiyo wadhi e ode.
16. Chieng’ moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba, mane nigi jachien mamiyo okoro wach. Ne okeloni ruodhi mage ohala mang’eny kuom hulo ni ji gik mabiro timorenigi.
17. Ne ojaluwo bang’ Paulo kod bang’wa kokok niya, “Jogi gin jotich Nyasaye Maduong’ Moloyo! Gilandonu kaka onego uyud warruok.”
18. Ne otimo kamano kuom ndalo mang’eny nyaka chop Paulo nosin, mi owichore owacho ni jachiendno ni, “Awachoni e nying Yesu Kristo ni wuog oko kuom nyakoni!” Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gi sano.
19. To kane joma nyakono tiyonigi ofwenyo ni yo ma giyudogo ohala koro orumo, ne gimako Paulo gi Sila, mi giywayo nyaka ir jodongo e laru mar dala.
20. Ne gikelogi e nyim jong’ad bura ma jo-Rumi, mi giwacho niya, “Jogi gin jo-Yahudi, to gikelo koko e dalawa!
21. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim, wan jo-Rumi!”