A A A A A

Johana 18:1-18
1. Kane Yesu osewacho wechego, nowuok modhi gi jopuonjrene e puodho moro, loka aora Kidron.
2. To Judas mane oyudo ndhoge bende nong’eyo puodhono, nikech Yesu ne thoro chokore kuno gi jopuonjrene.
3. Kuom mano Judas nokawo askeche moko kod jorit Hekalu kuom jodolo madongo gi jo-Farisai, mi odhigo e puodhono. Ne gimanore gi gilweny, kendo ne giting’o teyni gi meny
4. Yesu to nong’eyo gik moko duto mane biro timorene, omiyo nowuok irgi oko, mopenjogi ni, “En ng’a mudwaro?”
5. Ne gidwoke ni, “Wadwaro Yesu ja-Nazareth,” To Judas mane ndhoge bende nochung’ kodgi kanyo.
6. Kane Yesu owachonigi ni, “An e En,” ne gidok chien, mi gipodho piny.
7. Eka Yesu nochako openjogi kendo ni, “En ng’a mudwaro?” To ne gidwoke ni, “Wadwaro Yesu ja-Nazareth.”
8. Yesu nowachonigi ni, “Asenyisou ni, an e En. Ka an ema udwara, to kara weuru jogi odhi.”
9. Nowacho kamano mondo gima ne oyudo osehulo koro otimre. Nosehulo niya, “Onge kata ng’at achiel moselalna kuom joma ne imiya.”
10. To Simon Petro nowuodho ligangla mane en-go, mong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko. (Nying ng’atno ne Malko)
11. To Yesu nokwero Petro niya, “Dwok liganglani e olalo! Iparo ni ok onego amadh kikombe mar masira ma Wuora osemiya koso?”
12. Askeche gi jatendgi kod jo-Yahudi ma jorit nomako Yesu, mi otueyo.
13. Eka ne gikwongo gitere ir Anas. Anas ne en jaduong’ Kaiafa, mane jadolo maduong’ e higano.
14. Kaiafano ema nong’ado ni jo-Yahudi rieko ni owinjore ng’at achiel otho ni oganda mangima.
15. Simon Petro gi jopuonjre machielo noluwo Yesu. Japuonjreno ne jadolo maduong’ ong’eyo, omiyo nodonjo kaachiel gi Yesu e laru mar jadolo maduong’.
16. Petro to ne ochung, e dhorangach oko. Eka japuonjre mane jadolo maduong’ ong’eyono nowuok oko, mi owuoyo gi nyako mane rito dhorangach, mi oyie Petro odonjo.
17. To nyako mane nie dhorangachno nopenjo Petro niya, “Donge in bende in achiel kuom jopuonjre ng’atno?” To Petro nodwoke ni, “Ooyo, ok an.”
18. Piny ne ng’ich, omiyo jotich kod jorit nokawo mirni momokogo mach. Eka ne gichung’ kanyo ka gioyo majno. Petro bende nochung’ kodgi, kaocho.