A A A A A

Johana 16:1-33
1. “Asewachonu wechego mondo kik uchwanyru uwe yie kuom Nyasaye.
2. Ji biro riembou e ut lemo. Adier, ndalo biro ma ka ng’ato onegou, to nopar mana ni otimo gima Nyasaye morgo.
3. Ginitim kamano nikech ok ging’eyo Wuoro, kata an.
4. To asenyisou gigi chon, mondo ka kinde ochopo ma gitimoree, to upar ni ne asiemou ni gibiro timore, mondo utang’. “Ne ok anyisou mokwongo, nikech ne pod an kodu.
5. Koro to adhi ir Jal mane oora, to onge ng’ato kuomu mapenja kuma adhiye,
6. to chunyu opong’ gi kuyo nikech asewachonu wechego.
7. To kata kamano awachonu adier ni ber ka adhi, nikech ka ok adhi, to Jakony ok nobinu. To ka adhi to anaore iru,
8. kendo ka osebiro, to enonyis piny tiend richo, gi tiend tim makare, kod tiend ng’ado bura, mondo ji ong’e kaka gin joricho.
9. “To enonyisgi ni tamruok yie kuoma en richo.
10. Bende ka adok ir Wuora mi ok uchako unena, to mano nonyisgi ni an ng’at makare.
11. To bende abiro nyisogi ni bura osechakore, ka gineno ni oseng’ad bura ni jatend pinyni.
12. “Pod an gi weche mathoth mowinjore awachnu, to pod ok unyal winjogi.
13. To ka Roho mar adiera osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enowach mana wachne owuon, to enowach mana gima owinjo, kendo enonyisu tiend gik mabiro timore.
14. Enomiya duong’, nikech gik ma enowachnu nogol mana kuoma.
15. Gik moko duto ma Wuora nigo gin maga. Mano emomiyo asewachonu ni gik moko duto ma Roho nonyisu nogol kuoma.
16. “Bang’ kinde matin, ok ubi nena. Eka achien bang’ kinde matin unuchak unena.”
17. Jopuonjrene moko nopenjore kendgi ni, “Ere tiend gima owachonwa ni, bang’ kinde matin ok wabi nene, eka achien bang’ kinde matin wanachak wanene, kowacho ni mano biro timore nikech odhi ka Wuoro?
18. Ere gima oparo ka owacho ni, ‘Kinde matin’? Ok wang’eyo gima owacho!”
19. To Yesu nong’eyo ni gidwaro penje wachno, omiyo nowachonigi niya, “Ang’o ma upenjoru? Koso en gima awachonu ni, bang’ kinde matin ok ubi nena, eka achien bang’ kinde matin unuchak unena kendo?
20. Adier, adier, awachonu ni, unuywag kendo unuku, to piny nobed abeda mamor. Unuku, to kuyou nolokre mor.
21. Ka dhako muoch kayo to en gi rem malit kod kuyo, nikech kinde mar nyuol osechopo,. To ka osenywolo nyathi, to koro ok opar rem gi kuyo mane engo nikech koro omor ni osenywolo dhano e piny.
22. Kamano e kaka un bende koro un gi kuyo, to anachak aneu kendo, mi unudok mamor, kendo onge ng’ama nomau mor ma un-gono.
23. Chieng’no ok unupenja wach moro, nimar anawachnu adier ni gimoro amora mukwayo e nyinga, to Wuora nomiu.
24. Nyaka chop koroni, pok ukwayo gimoro e nyinga, to koro kwauru, to unuyudi, mondo mor ma un-go obed moromo chuth.
25. “Asenyisou wechegi gi ngeche. To kinde biro ma ok nachak awuoe kodu gi ngeche kamano, to ananyisu wach Wuora mana malong’o ratiro.
26. E ndalogo unukwa Wuoro gima udwaro e nyinga, to ok awachi ni anakwanu Wuoro,
27. nimar Wuoro owuon oherou, nikech uhera, kendo uyie ni ne aa ire.
28. Adier ne aa ir Wuoro, mi abiro e piny, to koro aa e piny, adok ir Wuoro.”
29. Eka jopuonjrene nowachone ni, “Koro iwuoyo malongo’, nikech ok iwuo gi ngeche.
30. Koro wasefwenyo ni ing’eyo gik moko duto, kendo onge tiende mondo ng’ato openji gimoro. Mano omiyo wayie ni ia ir Nyasaye.”
31. Yesu nodwokogi niya, “Kara koro uyie?
32. To winjuru! Ndalo biro, kendo ose mana chopo, ma nokeue, mi ng’ato ka ng’ato dhi e dalane owuon, mi uweya kenda. To chutho ok an kenda, nikech Wuora ni koda.
33. Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”