A A A A A

Johana 15:1-27
1. “An e mzabibu maradier, kendo Wuora e japur mzabibuno.
2. Bedena duto ma ok nyag olemo, ong’ado oko, to bede duto ma nyago olemo olwero maler mondo omed nyak.
3. Un koro osedoko maler nikech wach ma asewachonu.
4. Beduru e iya kaka an bende abet e iu. Kaka bad mzabibu ok nyal nyago olemo kende, ka ok en kuom yath mzabibu, e kaka un bende ok unyal nyago gimoro, kapok ubet e iya.
5. “An e mzabibu, to un, un bedene. Ng’at mobet kuoma, kaka abet kuomu, nyago olemo mang’eny, nikech ka upogoru koda, to ok unyal gimoro.
6. Ka ng’ato ok obet kuoma to iwite oko, mana kaka iwito bad yath, mi two. Bede ma kamago ichoko, kendo iwito e mach, mi wang’.
7. Ka ubet kuoma, kendo wachna obet kuomu, to gimoro amora mukwayo notimnu.
8. Ka unyago olemo mang’eny, to umiyo Wuora duong’. Kamano unyiso ni un jopuonjrena.
9. Kaka Wuora osehera, e kaka an bende aseherou. Sikuru e herana.
10. Ka urito chikna, to eka usiko e herana, mana kaka an bende aserito chik Wuora, kendo asiko e herane.
11. “Awachonu wechegi mondo un bende ubed gi mor ma an-go, kendo mondo mor ma un-gono obed moromo chuth.
12. Chik ma amiyou e ma: herreuru mana kaka aherou.
13. Onge hera maduong’ ma ng’ato nyalo herogo osiepne, moloyo chiwonigi ngimane.
14. Ka utimo gik ma achikou, to eka un osiepena.
15. Chakre kawuono ok nachak aluongu kendo ni wasumbini, nikech misumba ok ong’eyo gima ruodhe timo. To aluongou ni osiepena, asenyisou gik moko duto ma Wuora osenyisa.
16. Un ne ok uyiera, to an ema ne ayierou, mi awalou mondo udhi unyag olemo, kendo mondo olemo munyagono osiki, mondo Wuora omiu gimoro amora mukwaye e nyinga.
17. To chik ma amiyou en ni, herreuru e kindu uwegi.
18. “Ka piny mon kodu, to nyaka ung’e ni nomon koda chon, kane pok omon kodu.
19. Ka da bed ni un mag pinyni, to da piny ohero gire owuon. To piny mon kodu nikech aseyierou kuom piny, omiyo koro ok un mag piny.
20. Paruru gima nawachonu ni, ‘Misumba ok duong’ moloyo ruodhe.’ Ka an ema gisanda, to un bende nyaka gisandu, to ka girito wachna, to wachu bende giniriti.
21. To ginitimnu kamano mana nikech an, nimar gikia Jal mane oora.
22. Ka dine ok abiro mi awuoyo kodgi, to da ok gibedo joketho. Koro to onge kaka digiriasre.
23. Ng’at mamon koda, to mon gi Wuora bende.
24. Ka dine ok atimonigi honni ma ng’ato pok otimo, to da ok gibedo joketho. To giseneno gik matimo, to pod gimon amona koda kaachiel gi Wuora bende.
25. Mago duto nyaka timre mondo ochop weche mondiki e Chikgi ni, ‘Ne gimon koda kayiem nono.’
26. “Abiro oronu Jakony koa kuom Wuoro. En Roho mar adiera moa kuom Wuoro. Ka osebiro to enonyisu wach kuoma.
27. Un bende ununyis ji wach kuoma, nikech usebet koda nyaka ne achak tija.