A A A A A

Johana 13:21-38
21. Kane Yesu osewacho kamano, chunye nochandore malit, mi ohulo ratiro niya, “Adier, adier awachonu ni achiel kuomu biro ndhoga.”
22. Jopuonjrene nong’iyore kendgi, ka gidhier nono ni oloso kuom ng’a.
23. To noyudo ka japuonjre Yesu moro mohero obet bute.
24. Simon Petro nogwelo japuonjreno, monyise mondo openj Yesu ng’at ma owuoyo kuome.
25. Omiyo japuonjreno nomedo sudo machiegni gi Yesu, mopenje ni, “Ruoth, en ng’a miwuoyo kuome?”
26. Yesu nodwoke ni, “Abiro luto kuon e tawo, to jal ma amiyo e en.” Eka noluto kuon e tawo, momiyo Judas iskariot,
27. To kane Judas ochamo kuonno, Satan nodonjo kuome. Eka Yesu nowachone ni, “Gima ibiro timo, tim piyo.”
28. To kuom joma nobet kanyo, onge ng’at mane ong’eyo gimomiyo Yesu wuoyone kamano.
29. To kaka Judas ema ne jakeno, jopuonjrene moko ne paro ni Yesu onyise mondo odhi ong’iew gik mane gidwaro konyorego e sawo, kata ni mondo opog pesa ni joma odhier.
30. To kane Judas osekawo kuonno, nowuok oko mana gikanyono. Koro ne en otieno.
31. Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro yudo duong’. Nyasaye bende yudo duong’ nikech en.
32. Ka Nyasaye oyudo duong’ kuome kamano, to Nyasaye bende nomiye duong’ kama entie, kendo enotim kamano piyopiyo.
33. Nyithinda, pod an kodu kuom kinde matin kende. Bang’e unudwara, to anyisou, mana kaka ne anyiso jo-Yahudi, ni kuma adhiye ok unyal biroe.
34. Amiyou chik manyien ni mondo uherru. Kaka aseherou e kaka ng’ato ka ng’ato mondo oher wadgi.
35. Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng’eyo ni un jopuonjrena adier.”
36. Simon Petro nopenjo Yesu ni, “Ruoth, idhi kanye?” Yesu nodwoke ni, “Kuma adhiye ok inyal luwae sani, to ibiro luwa bang’e.”
37. Petro nochako openje ni, “Ruoth, ere gimomiyo ok anyal luwi sani. Ayie tho nikech in!”
38. To Yesu nodwoke ka penje ni, “Bende diyie tho nikech an adier? Adier, adier, awachonu ni, ibiro kweda nyadidek, kapok thwon gweno okok.”