A A A A A

Tich Joote 9:22-43
22. To Saulo nomedo yudo teko moloyo, kendo weche mane onyisogo ni Yesu e Mesia nodhiero jo-Yahudi modak Damaski nono, omiyo ne ok ginyal dwoke.
23. Bang’e achien, ne gipimo wach mondo ginege,
24. to Saulo nowinjo gima ne gichano timone. Ne girito dhorangeye odiechieng’ gotieno,
25. to chieng’ moro gotieno, jopuonjre nokete e osera, mi olore piny gie otuch e kor ohinga.
26. Saulo nodhi Jerusalem, motemo riwore gi jopuonjre, to ne gitang’ kode, nikech ne ok ginyal yie ni en japuonjre adier.
27. Bang’e Barnaba nobiro mokawe otere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseneno Ruoth Yesu e yo, kendo kaka Ruoth nosewuoyo kode, bende kaka Saulo nosewuoyo gi chir Damaski e nying Yesu.
28. Bang’ mano, Saulo nobet kodgi Jerusalem, kendo nowuotho kodgi kuonde duto kolando Wach Maber gi chir e nying Ruoth.
29. Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to ne gitemo mondo ginege.
30. Kana owete ofwenyo wachno ne gikowo Saulo Kaisaria, mi giore Tarso.
31. Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kue. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye.
32. Petro to ne wuotho kuonde duto kolando Wach Maber, kendo chieng’ moro nodhi limo jo-Nyasaye mane odak Luda.
33. Nonwang’o ng’at moro kuno ma nyinge Ainea, mane osebedo jaathany kuom higni aboro, kanindo mana e pien.
34. Petro nowachone niya, “Ainea, Yesu Kristo ema changi! A malo, iban pieni!” Gikanyono Ainea noa malo.
35. Ji duto modak Luda gi Sharon nonene, mi olokore oyie kuom Ruoth.
36. Bende ne nitie japuonjre moro manyako Jopa, ma nyinge Tabitha. (Dho Grik to luongo nyingeno ni Dorka, tiende ni Nyakech.) Ne osiko kotimo timbe mabeyo, kendo okonyo joma odhier.
37. To e ndalogo noyudo tuo ogoye, mi otho. Ne olwok ringre, mi opiele e ot manie gorofa malo.
38. To kaka Jopa ne chiegni gi Luda, jopuonjre nowinjo ni Petro ni kuno, omiyo ne gioro ji ariyo ire, ka gikwaye ni, “Kiyie, to bi irwa mak ideko.”
39. Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno notere e ot manie gorofa malo cha. Mond liete duto nochung’ bute kaywak, kendo nyise lewni mane Dorca osetwang’o kane pod ongima.
40. To Petro nogologi oko giduto, mi ogoyo chonge piny, olemo. Eka nowichore mochomo nyako mothono, mi owacho niya, “Tabitha, a malo!” Tabitha noyawo wang’e, kendo kane oneno Petro, nobet piny.
41. Petro norieyo bade, momako lwete, kendo okonye chung’. Eka noluongo mond liete kod jo-Nyasaye mamoko, mi omiyogi Tabitha kangima.
42. Wach gima notimoreno nolandore e Jopa duto, mi ji mathoth noyie kuom Ruoth.
43. Petro nomedo bet Jopa kuom ndalo mang’eny, kodak gi ng’at moro ma janyong’ piende ma nyinge Simon.