A A A A A

Johana 13:1-20
1. Koro Sap Pasaka ne chiegni ahinya, kendo Yesu nong’eyo ni kindene osechopo moago e pinyni, odok ir Wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka oherogi chuth nyaka giko.
2. Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo. To noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iskariot ni mondo ondhoge.
3. Kata obedo ni Yesu nong’eyo ni Wuoro oseketo gik moko duto e lwete, kendo ni ne osea ir Nyasaye, kendo koro odok ire,
4. nochung’ oweyo chiemo. Nolonyo lepe, moketo tenge, eka nokawo taulo, otueyo e nungone.
5. Noolo pi e karaya, mi ochako lwokogo tiend jopuonjrene, kendo oyweyo gi taulo mane osetweyo e nungone.
6. Kane ochopo ir Simon Petro, Petro nopenje ni, “Ruoth, in ema idwaro lwoko tienda adier?”
7. To Yesu nodwoke ni, “Sani ok inyal ng’eyo tiend gima atimo, to ibiro ng’eyo bang’e.”
8. Petro nokwere ni, “Ok nilwok tienda ngang’!” To Yesu nodwoke ni, “Ka ok alwoko tiendi, to ok in e kanyakla achiel koda.”
9. Eka Petro nowachone ni, “Ruoth, kara kik ilwok mana tienda kende, to lwok koda ka lweta gi wiya bende!”
10. To Yesu nodwoke niya, “Ng’at mlosewokore ok dwar lwokruok kendo, mak mana tiende kende ema olwoko, nimar dende duto ler. Omiyo un uler, to ok un uduto.”
11. Nong’eyo ng’at mane biro ndhoge, kendo mano emomiyo nowacho ni, “Ok uler uduto.”
12. Kane oselwokonigi tiendgi kamano, norwako lepe, mi ochako obet piny. Eka nopenjogi ni, “Bende ung’eyo tiend gima asetimonuno?”
13. Un uluonga ni ‘Japuonj’, kendo ni ‘Ruoth’, to mano uluonga kare, nikech mano e an.
14. To ka an, ma an Ruodhu kendo Japuonju ema aselwoko tiendeu, koro un bende onego ulwok tiende oweteu.
15. Gima asetimonu en ranyisi, omiyo un bende timuru mana kaka asetimonuno.
16. Adier, adier, awachonu ni misumba ok duong’ moloyo ruodhe, kendo ng’at moor ok duong’ moloyo jal moore.
17. Ka ung’eyo wachno, to un johawi kutiyo kode.
18. “To ok awuo kuomu uduto, nimar ang’eyo joma aseyiero. To Muma wacho niya, ‘Ng’at machiemo koda oselokore jasika’, kendo wachno nyaka timre.
19. Koro anyisou wachno kapok otimore, mondo ka otimore to uyie ni an e En
20. Adier, awachonu ni ng’at morwako ng’at ma aoro, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka, to orwako mana Jal mane oora.”