A A A A A

Tich Joote 7:44-60
44. “Kane kwerewa nie thim, ne gin kod Hemb Rapar. Nolose mana kaka Nyasaye nosenyiso Musa, kowachone ni nyaka olose mana machal gi kido mane oseneno.
45. Bang’e achien, kwerewa ne oyudo hemano kuom wuonegi. Ne giting’e ka gidhi gi Joshua, mi gikawo piny ogendini mane Nyasaye oseriembo mondo owenigi thuolo. Hema nobedo kuno nyaka ndalo Daudi.
46. Kane Daudi oneno ni timne long’o ni Nyasaye, nokwayo Nyasaye mondo oyiene ogerne kar dak ma nyikwa Jakobo dilemie.
47. To Solomon ema nogero ni Nyasaye ot.
48. To Nyasaye Maduong’ Moloyo ok dag e udi ma dhano ema gero, mana kaka ne janabi owacho ni,
49. ‘Ruoth Nyasaye wacho niya, “Polo e koma mar duong’, to piny e raten tienda. Ot machal nadi ma dugerna? Koso ere kama dayueye?
50. Donge an awuon ema ne achueyo gigi duto?” ’
51. “Mano kaka un joma wigi tek, ma chunygi bor gi Nyasaye, kendo modagi winjo wachne! Uchalo mana gi kwereu, nikech ndalo duto usegeng’o tich Roho Maler, mana kaka gin bende ne gitimo!
52. Bende nitie janabi moro mane kwereu ok osando? Ne ginego joote Nyasaye mane osehulo chon ni Ng’ama Kare biro biro. To koro un usendhogo Ng’ama Kareno, mi unego.
53. Un e joma noyudo Chik Nyasaye mane malaika okelo, to utamoru rito!”
54. Kane jobura owinjo weche Stefanogo, igi nong’ondore, mi gikayo lakgi ka mirima ohewogi kode.
55. To Stefano, mane oyudo opong’ gi Roho Maler, nochomo wang’e e polo, moneno duong’ maler mar Nyasaye, kod Yesu kochung’ e bad Nyasaye korachwich.
56. Nowacho niya, “Neuru! Aneno ka polo oyawore, kendo ka Wuod Dhano ochung’ e bad Nyasaye korachwich.”
57. Eka ne gikok matek ka gidino itgi gi luetgi, mi gimwomore kuome rat.
58. Ne gigole oko e dala, mi gigoye gi kite. To joma nohangone wach kande noweyo lepgi ni wuowi moro ma nyinge Saulo.
59. Kamano ne gigoyo Stefano gi kite, ka en to olamo Ruoth, kowacho niya, “Ruoth Nyasaye, yie ikaw chunya.”
60. Eka nogoyo chonge piny, mokok matek niya, “Ruoth, we ni jogi richogi.” To kane osewacho kamano, chunye nochot. Saulo noyie gi nek Stefano.