A A A A A

Tich Joote 7:22-43
22. Musa nopuonjore rieko duto mag jo-Misri, kendo nodoko ng’at maratego kuom wechene gi tichne.
23. “Kane hike chiegni romo piero ang’wen, noparo mondo odhi one owetene ma jo-Israel.
24. To noneno ka ja-Misri moro goyo ja-Israel wadgi, omiyo ne odhi konye, mi onego ja-Misrino, kochulone kuor.
25. Ne oparo ni jogi ma jo-Israel ding’e ni Nyasaye biro miyo oresgi, to ne ok ging’eyo mano.
26. Kinyne ne oneno ja-Israel ariyo kagore, mi ne otemo thegogi kowachonigi niya, ‘Yawa, un owete, to ere gimomiyo utimoru kamano?’
27. To jal mane oyudo timo ni wadgi marach nodhiro Musa, kapenje ni, ‘Ng’ano ma oketi jatendwa, kata jang’adnwa bura?
28. Koso idwaro nega kaka nyoro inego ja-Misri cha?
29. Kane Musa owinjo kamano, noringo oa Misri, mi odhi odak e piny Midian, kendo kane en kuno nonywolo yawuowi ariyo.
30. “Bang’ dak kuno kuom higni piero ang’wen, malaika nofwenyorene e mach maliel e bungu, e thim mar got Sinai.
31. Musa nodhier nono kuom gima oneno, omiyo nosudo machiegni gi bungu mondo onone ane maber. To nowinjo dwond Ruoth Nyasaye kawachone ni,
32. ‘An e Nyasach kwereni ma Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jakobo.’ Musa notetni, ka luoro omako, kendo ne ok ohedhore ng’iyo bunguno.
33. Ruoth Nyasaye nowachone ni, ‘Lony wuocheni, nimar kama ichung’ieno en kama ler.
34. Aseneno ratiro kaka joga sandore malit e piny Misri. Asewinjo kaka gichur, omiyo aselor mondo aresgi. Kuom mano, bi mondo aori Misri.’
35. “Kamano Musa, mane jo-Israel osekwedo, kapenjo ni ng’ano mane okete jatendgi kendo jang’adnigi bura, ema Nyasaye nooro ka jatelo kendo ka jawar, komiyo malaika mane ofwenyorone e bungu loso kode.
36. Musa nogono ema nogolo jo-Israel e piny Misri, kotimo honni gi ranyisi kuno, kendo e Nam Makwar, kendo komedo timogi e thim kuom higni piero ang’wen.
37. En ema nowacho ni jo-Israel niya, ‘Nyasaye noyiernu janabi moa kuom jou uwegi, mana kaka ne oyiera.’
38. Bende en ema ne en gi jo-Israel, kochokore e thim. Ne en kuno gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e got Sinai, kendo en ema noyudo weche mangima mag Nyasaye mondo onyiswa.
39. “To kwerewa nodagi winje. Ne gikwede, mi gigombo dok Misri.
40. Omiyo ne giwacho ni Harun ni, ‘Losnwa nyiseche moko mondo otelnwa, nikech wakia gima osetimo Musa mane ogolowa Misrini!’
41. E ndalono ema ne gilosoe kido mar nyaroya, mi gitimone misango, kendo ne giloso sawo, ka gimiyogo gima gin giwegi ema giseloso duong’.
42. To Nyasaye nojwang’ogi, moweyogi mondo gilam sulue mae polo, kaka ondiki e kitap jonabi ni, ‘Apenjou, un jo-Israel, bende an ema nukelona chiwo, kendo utimona misengni kuom higni piero ang’wen mane utieko e thimgo duto?
43. Ooyo, ne uting’o mana hemb Molek kod sulue mar Refan, ma gin nyiseche mane useloso mondo ulam. Kuom mano, koro abiro darou, mi ateru mabor, tok Babulon.’