A A A A A

Tich Joote 7:1-21
1. Jadolo maduong’ nopenjo Stefano ka wach modonjnego en adier.
2. To Stefano nodwoko kawacho niya, “Owetena gi wuonena, winjuru. Nyasachwa ma Nyasaye man gi duong’ maler, nofwenyore ne Ibrahim kwarwa ka ne en Mesopotamia, kapok odhi odak Haran,
3. mi owachone ni, ‘Dar iwe pinyu kod joodu mondo idhi e piny moro ma abiro nyisi.’
4. Kuom mano, noa e piny jo-Kaldea, mi odhi odak Haran. To kane wuon mare osetho, Nyasaye nogole kuno, mokele e piny ma tinde udakieni.
5. To e kindeno, Nyasaye ne ok omiyo Ibrahim lowo moro e pinyni kata matin, to nosingorene ni nomiyego mondo obed mare kaachiel gi nyithinde kod nyikwaye, kata obedo ni ne pod oonge nyithindo kamano e kindeno.
6. Gima ne Nyasaye owachone e ma: ‘Nyikwayi nobed jodak e piny ma ok margi, kendo ginibed wasumbni kuno, ka weg pinyno sandogi kuom higni mia ang’wen.
7. To anakum joma ginibed ka gitiyonigi, kendo bang’e giniwuog kuno, mi gibi gilama kaeri.’
8. Eka Nyasaye notimo gi Ibrahim singruok, kowachone ni joma chwo moyie mako singruokno nyaka ter nyangu. Kamano kane Ibrahim onywolo Isaka, notere nyangu bang’ ndalo aboro. Isaka bende notimo kamano ni Jakobo wuode, kendo kamano e kaka Jakobo notimo ni kwerewa madongo apar gariyo.
9. “To nyiego nomako kwerewago gi Josef, mi ging’iewe, modhi obedo misumba e piny Misri. To Nyasaye ne ni kode,
10. mi ogole e chandruokne duto. Ne omiyo Farao ruodh Misri ogene nikech riekone, mi okete jatelo mar piny Misri kod jaduong’ ode duto.
11. Bang’e kech maduong’ nowuok, mokelo chandruok malich e piny Misri kod piny Kanaan, mi kwerewa ne ok nyal yudo chiemo.
12. To kane Jakobo owinjo ni cham yudore Misri, nooro yawuote ma kwerewa. Mano ne wuodhgi mokwongo kuno.
13. To kane gidok mar ariyo, Josef nohulorenigi ni en owadgi, kendo Farao koro nong’eyo joodgi Josef.
14. Eka Josef nooro wach ni wuon mare, koluonge mondo obi Misri gi joodgi duto. Kar rombgi duto ne piero abiriyo gabich.
15. Kamano Jakobo nodhi Misri, kuma nothoe, kendo kuma kwerewa bende nothoe.
16. Ringregi noter Shekem, mi oyik kuno e liel mane Ibrahim oseng’iewo chon kuom yawuot Hamor.
17. “Kane kinde ochopo machiegni mondo Nyasaye ochop singruok mane otimo ni Ibrahim, jowa nosenya mang’eny ahinya e piny Misri.
18. To achien ruoth machielo mane ok ong’eyo wach Josef nochako tich e Misri.
19. Ne owuondo jowa gi rieko, kendo otimo ni kwerewa malit, kochunogi mondo giwit nyithindgi matindo oko, mondo otho.
20. E ndalogo ema nonywolie Musa, mane nyathi ma jaber ahinya. Ne opidhe e odgi kuom dueche adek,
21. to kane owite oko, nyar Farao nokwanye, mopidhe ka wuode owuon.