A A A A A

Tich Joote 5:22-42
22. To kane askeche ochopo e jela, ne ok ginwang’o joote kuno. Omiyo ne gidwoko wach niya,
23. “Wayudo jela kolor matek, kendo jorit duto ochung’ e dhoot. To kane wayawo dhoot, to ok wayudo ng’ato kuno!”
24. Kane jorit Hekalu kod jodolo madongo owinjo wachno, ne gidhier nono, ka giwuoro gima ditim joote!
25. To ng’at moro nobiro, mowachonigi niya, “Joma nyoro uketo e jela kande, aneno kochung’ e Hekalu, kapuonjo ji.”
26. Eka jatend jorit Hekalu nodhi gi askechene, mokelo joote mos, mak gitimo kodgi koko, nikech ne giluoro ni dipo ka ji ogoyogi gi kite.
27. Kamano ne gikelo joote, mi giketo e nyim jobura. Eka jadolo nopenjogi ni,
28. “Donge ne wakwerou matek ni kik upuonj ji e nying ng’atni? To koro neyeuru gima usetimo! Usepong’o Jerusalem duto gi puonju, kendo udwaro kelo remb ng’atni e wiwa!”
29. Petro kod joote mamoko nodwokogi ni, “Nyasaye ema nyaka waluor, to ok dhano.
30. Un ne unego Yesu, kuguro e msalaba, to Nyasaye ma Nyasach kwerewa nochiere oa kuom joma otho.
31. En ema Nyasaye osekete e bade korachwich kaka Jatelo kendo Jawar, mondo omi jo-Israel olokre mondo owenigi richogi.
32. Wan, kaachiel gi Roho Maler ma Nyasaye miyo joma oluore, ema wanyiso ji ni gigo notimre adier.”
33. Kane jobura owinjo kamano, mirima mager nomakogi, mi ging’ado wach mondo oneg joote.
34. To ja-Farisai moro ma nyinge Gamaliel, mane japuonj Chik, kendo ng’at mogen ahinya, nochung’ e bura, mowacho ni mondo ogol joote oko mondi.
35. Eka nowacho ni jobura niya, “Un jo-Israel, paruru maber gima udwaro timo ni jogi,
36. nikech e ndalo moko mokadho, Theuda nobiro kawacho ni en jatelo, mi ji ma dirom mia ang’wen noluwe. To nonege, kendo ji duto mane luwe noke, mi kargi olal nono.
37. Bang’ mano, Judas ja-Galili nobiro e ndalo mikwanoe ji, mi oloko ji mathoth oluwe, to en bende nonege, mi joge oke.
38. Emomiyo awachonu ni kik utim ni jogi gimoro marach, to wegiuru aweya, nikech ka gik ma giwacho kendo gitimogi gin mag dhano, to gibiro rumo.
39. To ka gia kuom Nyasaye, to ok unyal loyogi, kata da utim ang’o, to duyud mana ni ukedo gi Nyasaye!” Jobura noyie gi wachne.
40. Ne giluongo joote e nyimgi, mi gichwadogi, kendo gisiemogi mondo kik gichak giland wach e nying Yesu. Eka ne gigonyogi.
41. Joote noa e od bura kamor ahinya, nimar Nyasaye noseyierogi mondo giyud wichkuot nikech nying Yesu.
42. Kendo pile ne gisiko ka gilando Wach Maber e Hekalu kendo e mier, ka gipuonjo ji ni Yesu e Mesia.