A A A A A

Tich Joote 4:23-37
23. Kane ogony, Petro kod Johana ne gidok ir owete mamoko, mi ginyisogi gima jodolo madongo kod jodongo osewacho.
24. Bang’ winjo wachno, giduto ne gilemo kaachiel niya, “A Ruoth, in ema nichweyo polo gi piny kod nam kaachiel gi gik moko duto manie igi.
25. Bende kuom teko mar Roho Maler, nimiyo jatichni Daudi ma kwarwa owacho ni, ‘Ere gimomiyo joma ok jo-Yahudi notimo mirima? Koso ang’o momiyo ne gichano timo gik manono?
26. Ruodhi mag piny noikore, kendo jotelo nochokore kaachiel mondo opiem gi Ruoth Nyasaye kod Mesia mare.’
27. “Chutho, Herode gi Pontio Pilato nochokore Jerusalem kod ogendini mamoko kaachiel gi jo-Israel, ka gipiem gi Yesu Jatichni Maler mane iyiero obedo Mesia.
28. Ne gichokore mondo gitim mana gima ne iseiko chon gi tekoni kod dwaroni.
29. To koro Ruoth, yie iwinj siem ma gisiemowago, mondo imi jotichni oland wachni gi chir duto.
30. Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu Jatichni Maler.”
31. Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokoree noyiengni, kendo Roho Maler nopong’ogi giduto, mi gichako lando Wach Nyasaye gi chir.
32. Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng’ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en-go en mare owuon, to ne giriwo gik moko duto mane gin-go kaachiel.
33. Joote nomedo lando wach gi teko maduong’ ka nyiso ji ni Ruoth Yesu osechier, kendo giduto ne giyudo gueth mogundho.
34. Onge ng’ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech ji duto mane ni gi puothe kata udi, ne lokogi, kendo kelo pesa ma gilokogi gichiwo ni joote.
35. Pesago ne ipogo ni ng’ato ka ng’ato kaka dwarone chalo.
36. Kamano bende e kaka ja-Lawi moro moa Saipras ma nyinge Josef, mane joote ochako bende ni Barnaba, (Tiende ni jal majiwo ji,)
37. noloko puothe moro, mi okelo pesa ochiwo ni joote.