A A A A A

Johana 12:27-50
27. “Koro chunya parore, to dawach ang’o? Dakwa Wuora mondo oresa kuom gima dwaro tima sanini? Ooyo, ok kamano, nikech mano e gimomiyo abiro e sani.
28. Wuora, mi nyingi duong’!” Eka dwol noa e polo, mawacho niya, “Asemiye duong’, kendo abiro chako amiye duong’.”
29. Ji mane ochung’ kanyo nowinjo dwolno, mi owacho ni polo ema omor. Moko to nowacho ni malaika ema owuoyo kode.
30. To Yesu nowachonigi ni, “Dwolno ok obiro nikech an, to obiro mana nikech un.
31. Koro ing’ado bura ni pinyni, kendo jatende ibiro riemb oko.
32. An to, ka oting’a malo, to anaywa ji duto ira.”
33. Nowuoyo kamano konyisogo kit tho mane obiro thogo.
34. To ji nodwoke niya, “Chikwa osepuonjowa ni Mesia nobedie nyaka chieng’. Koro ere kaka inyalo wacho ni nyaka ting’ Wuod Dhano malo? Wuod Dhano to en ng’a?”
35. To Yesu nodwokogi ni, “Pod odong’ kinde matin ma abiro betgo e kindu, ka amiyou ler. Wuothuru kapod un gi ler, mondo mudho kik juku. Ng’at mawuotho e mudho kia kuma dhiye.
36. Kapod un gi ler, to yieuru kuom ler, mondo ubed nyithind ler.” Kane Yesu osewacho wechego, nodhi mi opondonigi kar kende.
37. To kata obedo ni nosetimonigi honni mang’eny kamano, to ne ok giyie kuome.
38. Mano nobet kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Isaya nosewacho niya, “Ruoth, ere ng’ama oseyie wach mwalando? Koso ere ng’ama Ruoth Nyasaye osenyiso tekone?”
39. Ok ne ginyal yie, nikech Isaya nowacho bende ni,
40. “Nyasaye oseimo wang’gi, kendo osemiyo wigi odoko mapek Ka dine ok otimo kamano, to dikoro gineno gi wengegi, kendo dikoro giparo gi wigi, mi gilokre mondo ochanggi.”
41. Isaya nowuoyo kamano nikech noneno duong’ maler mar Yesu, kendo noloso kuom Yesu.
42. To kata kamano, ji mang’eny, koda ka jodongo, noyie kuome, to ne giluoro jo-Farisai, omiyo ne ok gidwar hulo wachno, nikech ne dipo ka oriembgi e ut lemo,
43. nimar ne gihero pak mar dhano moloyo pak mar Nyasaye.
44. Yesu nowuoyo gi duol maduong’, kawacho niya, “Ngama oyie kuoma ok oyie mana kuoma kende, to oyie mana kuom Jal mane oora bende,
45. kendo ng’ama nena, neno Jal mane oora.
46. An e ler, kendo asebiro e piny mondo ng’at moyie kuoma kik sik e mudho.
47. Ka ng’ato owinjo wechena, to ok oritogi, to ok an ema nang’adne bura, nimar ne ok abiro mondo ang’ad ni piny bura, to nabiro mana ni mondo ares piny.
48. To ng’at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang’adne bura. Wach ma asewacho ema nong’adne bura chieng’ giko piny,
49. nimar ok asewache gi tekona awuon, to Wuora mane oora ema osenyisa gima onego ahul kendo awachi.
50. Ang’eyo ni chikne ema kelo ngima ma nyaka chieng’. Awacho mana gik ma Wuora onyiso mondo awachi.”