A A A A A

Tich Joote 4:1-22
1. Kane pod Petro gi Johana wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit Hekalu, kod jo-Sadukai nobiro irgi.
2. Chunygi nokethore ahinya nikech joote ariyogo ne puonjo ji ni Yesu nosechier kuom joma otho, manyiso ni joma otho biro chier.
3. Kuom mano, ne gimakogi, mi giketogi e jela nyaka kinyne, nikech piny koro ne yuso.
4. To joma thoth kuom ji mane owinjo wach Petro gi Johana noyie, kendo kar romb joma chuwo duto moyie koro ne dirom alufu abich.
5. Kinyne, jotend jo-Yahudi gi jodongo kod jopuonj Chik nochokore Jerusalem,
6. gi Anas jadolo maduong’ kod Kaiafa gi Johana gi Aleksander kod owete jadolo maduong’ duto.
7. Ne giketo Petro kod Johana ochung’ e nyimgi, mi gipenjogi niya, “Teko mane kata nying ng’a, ma nyoro utimogo gima kama?”
8. Eka Petro mane oyudo opong’ gi Roho Maler, nodwokogi niya, “Un jotend oganda kod jodongo winjuru!
9. Ka upenjowa wach kawuono kuom gima ber mane otim ni ng’ama tuo, kendo kaka ne ochange, to waduokou kama:
10. Un uduto, kaachiel gi jo-Israel, nyaka ung’e ni ng’atno ochung’ e nyimu ka kangima chuth, nikech teko mar nying Yesu Kristo ja-Nazareth, mane un uguro, to Nyasaye nochiero oa kuom joma otho!
11. Yesu ema Muma wuoyo kuome ni, ‘Kidi mane un jogedo udagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot.’
12. En kende ema ji yudo warruok kuome, nimar onge ng’at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo oyudie warruok.”
13. Kane jobura oneno chir ma Petro gi Johana nigo, to gin mana ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya. Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu.
14. To onge gima ne ginyalo wacho, nikech ne gineno jal mane osechangi, kochung’ kanyo gi Petro kod Johana.
15. Kuom mano ne giwacho ni Petro gi Johana mondo owuog oko e od bura, eka ne gichako pimo wach ka gipenjore ni,
16. “Ere gima wanyalo timo ni jogi, nikech jo-Jerusalem duto ong’eyo ni gisetimo hono maduong’ kendo ok wanyal kwer?
17. To nyaka wabwoggi kwakwerogi ni kik gichak giwuo gi ng’ato kendo e nying Yesu, mondo wachni kik landre kuom ji.”
18. Kamano ne giluongogi, mi gikwerogi ni kik gichak gipuonj ji kendo e nying Yesu.
19. To Petro gi Johana ne joduokogi niya, “Un ema nyaka ung’ad wach uwegi kata ka en gima kare winjou moloyo winjo Nyasaye,
20. To wan ok wanyal weyo mak wawuoyo kuom gik ma wan wawegi waseneno kendo wasewinjo.”
21. Kane jobura owinjo kamano, ne gimedo siemogi matek moloyo, to ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal nwang’o kaka digikumgi, nikech ji duto ne pako Nyasaye kuom gima ne otimoreno.
22. Ng’at mane otim hono kuome mochangono ne jahigni piero ang’wen gi wiye.