A A A A A

Tich Joote 3:1-26
1. Chieng’ moro, Petro kod Johana ne jodhi e Hekalu sa ochiko mar odhiambo, ma en sa lemo.
2. To e ‘Dhorangach Malong’o’, ne nitie ng’at moro mane osebedo puth nyaka a nyuolne. Ne itere e dhorangach kanyo pilepile, mondo okwa pesa kuom joma donjo e Hekalu.
3. Kane oneno Petro gi Johana kadonjo e Hekalu, ne okwayogi mondo gimiyee gimoro.
4. Ne ging’iyo wang’e tir, mi Petro owachone ni, “Ng’iwa ane!”
5. Omiyo nong’iyogi, koparo ni obiro yudo gimoro kuomgi.
6. Eka Petro nowachone niya, “Aonge gi pesa kata matin, to gima an-go abiro miyi. E nying Yesu Kristo ja-Nazareth, chung’ iwuothi!”
7. Eka nomako bad ng’atno ma kor achwich, mi okonye chung’. Gikanyuono tiende ng’atno gi ombong’ne noyudo teko.
8. Eka ne ochikore, mochung’ tir kendo ochako wuoth. Bang’ mano, nodonjo kodgi e Hekalu, kowuotho kendo ochikore kendo opako Nyasaye.
9. Ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye.
10. To kane gifwenyo ni en e jal mane bet ka kwecho e dhoranga Hekalu miluongo ni Dhorangach Malong’o cha, ne gihum mi gidhier nono kuom gima notimorene.
11. To kane pod ng’atno otwere kuom Petro gi Johana, ji duto noringo odhi irgi e agoch Hekalu miluongo ni, ‘Agoch Solomon’, kawuoro!
12. Kane Petro oneno kamano, nopenjo ji niya, “Un jo-Israel, ang’o momiyo uwuoro wachni? Koso ere gima omiyo ung’iyowa mana ka gima wan ema wamiyo jali wuotho kuom tekowa wawegi, kata nikech walamo Nyasaye maber?
13. Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo, ma Nyasach kwerewa, osemiyo jatichne Yesu duong’. En Yesu mane undhogo, mi ukwedo e nyim Pilato, kata obedo ni Pilato ne dwaro gonye kamano.
14. Ne ukwedo Jal Maler kendo Makare, to ukwayo mondo ogonynu mana janek!
15. Kamano ne unego ng’at mamiyo ji ngima, to Nyasaye nochiere kuom joma otho kendo wan joneno kuom wachno.
16. Nying Yesu ma jal muneno kendo ung’eyoni oyie, ema omiye teko. Adier, yie moyiego kuom Yesu ema osemiyo odoko mangima, mana kaka uneno udutoni.”
17. Eka Petro nodhi nyime kowacho ni, “To koro un jowetena, ang’eyo ni un kaachiel gi jodongu, ne utimo ni Yesu kamano ka ok ung’eyo gima utimo.
18. To mano e kaka Nyasaye osetimo gima ne osemiyo jonabi duto okoro, ni Mesia nyaka sandi.
19. Mano omiyo, lokreuru uduog ir Nyasaye mondo richou oruchi,
20. eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kue mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu.
21. Yesu biro bet e polo nyaka ndalo chopi miketoe gik moko duto kare, kaka ne Nyasaye omiyo jonabine maler okoro chon.
22. Musa nowacho niya, ‘Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyiernu jonabi moa kuom jou uwegi, mana kaka noyiera. Nyaka uwinj weche duto mowachonu.
23. To ng’at ma ok owinjo wach janabino, nogol oko kuom jo Nyasaye mi tiek chuth.’
24. Kamano bende e kaka jonabi duto, chakre Samwel kod jogo duto mane oluwe nowacho, ka gikoro gik ma tinde timore ndalogi.
25. Un e nyikwa jonabigo, kendo singruok mane Nyasaye otimo gi kwereu oriwo koda ka un bende. Ne osingore kodgi, kowacho ni Ibrahim ni, ‘Dhoudi duto mag piny nonwang’ gueth kuom nyikwai.’
26. Un ema Nyasaye nokwongo ooronu jotichne mondo oguedhu, komiyo ulokoru uduto, kuweyo yoreu maricho.”