A A A A A

Tich Joote 2:22-47
22. “Un jo-Israel, winjuru gima awachonu. Yesu ja-Nazareth ne ng’at mane Nyasaye onyisou ni oyiego, komiyo otimonu honni gi timbe malich miwuoro kod ranyisi, kaka un uwegi ung’eyo, nikech gigo notimore e dieru.
23. Nyasaye nong’eyo chon ni ibiro chiwo Yesu e luetu, kendo kane oseng’ado wach ni obiro timo kamano, un to ema numiyo joma ok jo-Yahudi ogure e msalaba, mi onege.
24. To bang’ thone, Nyasaye nochiere, morese kuom rem mar tho, nikech tho ne ok nyal tueye,
25. mana kaka Daudi nowuoyo kuome niya, ‘Naneno Ruoth e nyima ndalo duto, nikech obet e bada korachwich, mondo kik ayiengni.
26. Emomiyo chunya ne mor, kendo lewa ne yot! To ringra bende nobed gi geno,
27. nimar ok inijwang’ chunya e Piny Joma Otho Adier, ok niwe mondo ringre Ng’ati Maler otow!
28. Isenyisa yore matera e ngima, kendo inimiya bedo mamor chutho, nikech in koda.’
29. “Jowetena, weuru anyisu wach malong’o kuom Daudi kwarwa maduong’. Ne otho mi oyike, kendo liende pod ni ka nyaka chil kawuono.
30. To ne en janabi, kendo nong’eyo ni Nyasaye nosesingorene ni noket achiel kuom nyikwaye ruoth kare.
31. Ne oneno mano chon, omiyo kane owacho ni, ‘Ne ok ojwang’e e Piny Joma Otho, kendo ringre ne ok otow,’ to nowuoyo mana kuom chier Kristo.
32. Yesuni ema Nyasaye osechiero kuom joma otho, kendo wan duto wan joneno.
33. Osechier mobet e bat korachwich mar Nyasaye, kendo oseyudo Roho Maler mane Wuoro osingore ni nomiye. To gik makoro uneno kendo uwinjogi gin mich mogundho momiyowa.
34. “Daudi owuon to ne ok oidho e polo, to nowacho niya, ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka,
35. nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.” ’
36. “Jo-Israel duto koro nyaka ng’e maonge kiawa ni Nyasaye oseketo Yesu, mane uguro e msalaba, obed Ruoth kendo Mesia.”
37. Kane ji owinjo wachno, chunygi nochandore, mi gipenjo Petro kod joote mamoko ni, “Jowadwa, ere gima dwatim?”
38. To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.
39. Singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor, tiende ni ng’ato ka ng’ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.”
40. Eka Petro nomedo weche moko mang’eny, kosiemo ji, kendo kojiwogi mondo giresre kuom kum ma tieng’ mobamno biro yudo.
41. Kamano, joma ne oyie gi wachne ne obatisi, mi chieng’no ji alufu adek nomedre e kanyakla margi.
42. Jogo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom timo gik moko duto kaachiel, kendo kuom chamo Sap Ruoth, kendo kuom lemo.
43. Nyasaye nomiyo joote otimo honni kod ranyisi mang’eny, kendo mano nomiyo luoro omako ji duto.
44. Joma oyie duto ne oriwore kanyakla, kendo ne giriwo gik moko duto, mi gitiyogo kaachiel.
45. Ne gibedo ka giloko mwandugi pesa, kendo gipogore kaka ne ng’ato ka ng’ato dwaro.
46. Pile ne gichokore gi chuny achiel e Hekalu, kendo ne gidhi e ot ka ot mondo gichamie Sap Ruoth. Ne gichiemo kaachiel gi mor,
47. ka gipako Nyasaye, kendo ka ji duto mor kodgi. To odiechieng’, Ruoth ne medonigi joma owar e kanyaklagi.