A A A A A

Tich Joote 2:1-21
1. Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.
2. Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.
3. Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.
4. Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.
5. To ne nitie jo-Yahudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny.
6. Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon.
7. Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?
8. Ka kamano, to ere gima omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa winjogi ka giwacho mana dhoge owuon?
9. Wan kaeri jo-Parthia gi jo-Media kod jo-Elam gi joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia gi Ponto kod Asia
10. gi Furgia gi Pamfulia gi Misri kod gwenge Libya mokiewo gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi.
11. Moko kuomwa gin jo-Yahudi, to moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. To ere kaka wawinjo jogi kawuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?”
12. Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya, “Ma en wach manade?”
13. Moko kuomgi to nocharogi, kawacho ni, “Jogi omer!”
14. To Petro noa malo gi joote apar gachiel mamoko, mi oting’o dwonde, kowacho niya, “Un jo-Judea, kod un duto mudak Jerusalem, an gi wach moro madwaro nyisou, omiyo chikuru itu uwinja.
15. Jogi ok omer kaka uparono, nikech pod en mana sa adek kende mar okinyi.
16. To ma e gima janabi Joel nowuoyo kuome ni,
17. ‘Nyasaye wacho niya, “E ndalo giko, anaol Roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo nolek lek.
18. E ndalonogo ema naorie roho mara kata mana kuom jotichna machwo kata mamon, mi ginikor wach.
19. Anatim honni e polo malo, kendo naket ranyisi e piny mwalo, kaka remo gi mach kod iro madhuolore.
20. Wang’chieng nolokre mudho, to due nolokre makwar ka remo, kapok chieng’ Ruoth ochopo. En chieng’ maduong’ miwuoro!
21. Chakre kanyo ng’ato ka ng’ato moluongo nying Ruoth noresi.” ’