English
A A A A A

Tich Joote 1:1-26
1. Kuom Theofilo: E kitapa mokwongo ne andikoe gik moko duto mane Yesu otimo kendo opuonjo, chakre kinde mane ochakoe tije,
2. nyaka chop chieng’ mane otere malo e polo. Kane pok otere malo, to nogolo chik kuom teko mar Roho Maler ni joote mane oseyiero.
3. Kuom ndalo piero ang’wen bang’ thone, nofwenyorenigi, konyisore malong’o ni ongima. Ne ginene, kendo nonyisogi wach Loch Nyasaye.
4. Kane pod en kodgi kamano, nowachonigi ni, “Kik ua Jerusalem, to rituru mich mane Wuora osingonu, kendo mane usewinjo ka awuoyo kuome.
5. Johana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisou gi Roho Maler kapok ndalo mang’eny okadho.”
6. Kane joote osechokore kaachiel gi Yesu, ne gipenje niya, “Ruoth, koro ibiro miyo jo-Israel bedo gi loch e pinygi koso?”
7. To nodwokogi ni, “Ok en wachu ng’eyo kinde ma gik ma kamago biro timoree, nikech Wuora oseketonigi ndalo ma gibiro timoree gi tekone owuon.
8. To unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu, kendo ununyis ji gik mung’eyo kuoma, kuchako gi Jerusalem, nyaka Judea duto, gi Samaria kod tung’ piny gi tung’ piny.”
9. Kane osewacho kamano, ne otere malo e polo ka ging’iye mi olalnigi nono e bor polo.
10. To kane pod gichomo wang’gi e polo, ka girango kaka odhi, ne gipo ka ji ariyo morwako lewni marachere ochung’ butgi.
11. Jogo nowachonigi niya, “Un jo-Galili, ang’o momiyo uchung’ kurango polo? Yesu mosegol kuomu, kitero malo e poloni, noduogi mana kaka useneno kodhino.”
12. Bang’e joote nodok Jerusalem koa Got Zeituni, ma en kama bor ma dirom kilomita achiel gi Jerusalem.
13. Kane gidonjo Jerusalem, ne gidhi e ot manie gorofa malo, kama noyudo gidakie. Ne gin Petro gi Johana gi Jakobo kod Andrea gi Filipo kod Thoma gi Bartholomayo gi Mathayo gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon jakedo ni piny, kod Juda wuod Jakobo.
14. Giduto ne gilamo Nyasaye pile gi chuny achiel, kaachiel gi mon moko kaka Maria min Yesu kod owete Yesu.
15. Chieng’ moro Petro nochung’ mondo olosi e chokruok mar joma oyie kuom Kristo, ma dirom ji mia achiel gi piero ariyo.
16. Nowacho niya, “Owetena, wach mondiki e Muma nyaka ne timre. En wach mane Roho Maler omiyo Daudi okoro kuom Judas mane otelo ni joma ne omako Yesu.
17. Ne en achiel kuomwa, nikech noyiere mondo obed kodwa e tichwani.”
18. (Ng’at ma Judasni nong’iewo nong’iewo puodho gi pesa mane oyudo kuom richone. To nopodho piny gi bund iye kanyo, mi iye obarore, kendo dhokchinde oo oko.
19. Ji duto modak Jerusalem nowinjo wachno, omiyo ne giluongo puodhono gi dhogi ni, ‘Akeldama’ tiende ni, ‘Puoth Remo’.)
20. Eka Petro nodhi nyime kawacho ni, “Wach ma awachonuno yudore e kitap Zaburi, ni, ‘Ode mondo olokre gunda, kendo ng’ato kik dagie,’ kendo ni, ‘Ng’at machielo mondo okaw tije.’
21. Emomiyo ng’at machielo nyaka bed janeno kodwa kuom chier mar Ruoth Yesu. To nyaka obed achiel kuom joma ne owuotho kodwa e kinde duto mane Yesu ni kodwa,
22. chakre ndalo mane Johana obatisoe ji, nyaka chieng’ mane ogolie Yesu kuomwa, kitero malo.”
23. Eka ne gihulo nying ji ariyo. Achiel ne en Josef, miluongo ni Barsaba, ma nyinge machielo ne en Justo, to machielo ne en Mathia.
24. Bang’ mano ne gilemo niya, “A Ruoth, in ema ing’eyo chuny ji duto, Nyiswa jal miseyiero kuom ji ariyogi,
25. mondo okaw tich ote mane Judas oweyo kadhi kama owinjorego.”
26. Eka ne gigoyo ombulu, mi ombulu nolwar kuom Mathia. Omiyo ne gikete mobedo ji joote apar gachiel.