A A A A A

Johana 21:1-25
1. Bang’ kinde moko, Yesu nochako ofwenyore ni jopuonjre e dho nam Galili, kendo ma e kaka nofwenyorenigi:
2. Simon Petro gi Thoma (mane onywol rude) ne jo nigi Nathaniel (ma ja-Kana Galili) gi yawuot Zebedi kod jopuonjre mamoko ariyo.
3. Simon Petro nowachonigi ni, “Adhi lupo.” To ne giwachone niya, “Wan bende wadhi kodi.” Omiyo ne gidhi giwuok, mi gidhi gidonjo e yiegi, to ne ok gimako gimoro otieno duto.
4. To kane piny koro yawore, Yesu ne nie dhonam, to jopuonjrene ne ok ong’eye.
5. Yesu nopenjogi niya, “Yawa! Bende usemakoe rech koso?” To ne gidwoke ni, “Ooyo.”
6. Eka nowachonigi niya, “Boluru tol e dir yie korachwich, to ubiro mako rech.” Omiyo ne gibolo tol, mi koro ne ok ginyal ywaye, nikech nomako rech mang’eny ahinya.
7. Eka japuonjre mane Yesu ohero cha nowacho ni Petro ni, “En Ruoth!” Kane Simon Petro owinjo ni en Ruoth, notueyo nangane e nungone, nikech ne en duk, mi ochikore e nam.
8. To jopuonjre mamoko nobiro gi yie, ka ywayo tol ma rech opong’o, nikech ne gichiegni gi dhowath, ma dirom mana mita mia achiel kende.
9. Kane gisegowo, ne gineno makati kod mach mar mirni koketie rech.
10. Yesu nowachonigi niya, “Kelieuru rech moko ma usemako.”
11. Eka Simon Petro nodonjo e yie, mi oywayo tol oko e dhowath, kopong’ gi rech madongo. Ne gin rech mia achiel gi piero abich gadek, to kata obedo ni ne ging’eny kamano, tol ne ok oyiech.
12. Yesu nowachonigi ni, “Biuru ugagi.” Jopuonjre ne luor penje ni en ng’a, nikech ne ging’eyo ni en Ruoth.
13. Yesu nobiro mokawo makati, omiyogi. Rech bende nomiyogi kamano.
14. Mano ne timo fwenyruok Yesu mar adek ni jopuonjrene, kane osechier oa kuom joma otho.
15. Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya, “Simon Wuod Johana, ihera moloyo joma mokogi koso?” Nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba.”
16. Eka nochako openje kendo niya, “Simon wuod Johana, bende ihera?” Nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba”
17. Bang’e nopenje kendo mar adek niya, “Simon wuod Johana, ihera adier?” Petro noparore nikech mano koro ne penjo mar adek ni, “Ihera?” Omiyo nodwoke ni, “Ruoth in ing’eyo gik moko duto. Ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba.
18. Adier, adier, awachoni ni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne idhi kamoro amora mihero. To ka chieng’ moro idoko ng’ama oti, to nirie lueti, mi ng’at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama idwaro dhiye.”
19. Nowacho kamano mondo kit tho mane Petro biro miyogo Nyasaye duong’ ong’ere. To kane Yesu osewacho wechego, noko ni Petro ni “Luwa!”
20. Petro nogoyo machiemo, moneno japuonjre mane Yesu ohero cha, kaluwo bang’gi. En ema ne obet but Yesu e kinde mane gichiemo, mi openje ni, “Ruoth, ere ng’ama biro ndhogi?”
21. Kane Petro oneno kamano, nopenjo Yesu ni, “Ruoth, jali to?”
22. Yesu nodwoke ni, “Ka adwaro ni mondo obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhie ang’o? In to luwa aluwa.”
23. Wach Yesuno nolandore e kind owete, ni japuonjreno ok bi tho. To chutho, Yesu ne ok owacho ni ok notho, to nowacho ni, “Ka adwaro ni obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhie ang’o?”
24. Mano e japuonjre mawacho wechegi, kendo en jal mane ondikogi, bende wang’eyo ni gima owacho en adier.
25. Bende nitie gik mang’eny mane Yesu otimo. Ka da bed ni ondikgi duto, moro ka moro, to aparo ni kata mana piny ngima ok dirom kano kitepe mondikgie.