A A A A A

Johana 19:1-22
1. Bang’ mano Pilato nokawo Yesu mi ogolo chik mondo ochwade.
2. Eka askeche noloso osimbo mar kudho, mi gisidhone, kendo ne girwakone kandhu makwar.
3. Ne gisiko gidhi ire ka giwachone ni, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!” Lembe bende ne gisiko ka githalo.
4. Pilato nochako owuok oko, mowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru! Agolonugo oko mondo ung’e ni ok ayudo ketho kuome.”
5. Kamano Yesu nowuok oko, korwakne osimbo mar kudho kod kandhu makwar. Eka Pilato nowachonigi ni, “Neuru! Ng’at onogo eri!”
6. To kane jodolo madongo gi jogi onene, ne gigoyo koko ka giwacho niya, “Gure e msalaba! Gure e msalaba” Pilato nowachonigi niya, “Kara kaweuru mondo ugure un uwegi! An to ok aneno ketho kuome.”
7. To jo-Yahudi nodwoke ni, “Wan gi chik mawacho ni owinjore otho nikech owacho ni en Wuod Nyasaye.”
8. Kane Pilato owinjo wachno, luoro nomake ahinya,
9. omiyo nochako odok e od bura, mi openjo Yesu ni, “Ia kanye?” To Yesu ne ok odwoke.
10. Eka Pilato nopenje ni, “Itamori loso koda? Donge ing’eyo ni an gi teko mar gonyi, kata mar guri e msalaba?”
11. To Yesu nodwoke niya, “Ok dibedo gi teko kuoma kata matin, ka da ok tekono obironi koa malo. Kuom mano, ng’at mane oketa e lueti nigi richo moloyo.”
12. Mano omiyo Pilato nomedo dwaro gonye, to jo-Yahudi nogoyo koko matek ni, “Ka igonyo ng’atni to kara ok in osiep Kaisar, nikech ng’ato ang’ata ma owacho ni en ruoth to opiem gi Kaisar.”
13. Kane Pilato owinjo wechego, nogolo Yesu oko. Eka nobet e kom bura, kama iluongo ni Laru mar Kidi. (Laruno iluongo gi dho Hibrania ni, Gabatha)
14. Ne en chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ motelo ni Pasaka, kar sa auchiel. Pilato nowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru! Ruodhu e e!”
15. To ne gikok ni, “Nege! Nege! Gure e msalaba!” Pilato nopenjogi niya, “Udwaro ni mondo agur ruodhu koso?” To jodolo madongo nodwoke ni, “Waonge gi ruoth, mak mana Kaisar.”
16. Bang’ mano Pilato nomiyogi Yesu mondo gigur. Kamano ne gikawo Yesu,
17. mi gigolo oko koting’o msalape nyaka kama iluongo ni Kar Hanga Wich. (Dho hibrania to luongo kanyo ni, Golgoth.)
18. Kanyo ema ne giguree, kaachiel gi ji ariyo mamoko. Yesu ema ne ogur diere, ka ng’at achiel nie bathe konchiel to moro komachielo.
19. Pilato nondiko wach modonjnego, moguro ewi msalaba. Nondiko niya, “YESU JA-NAZARETH, RUODH JO-YAHUDI.”
20. Jo-Yahudi mang’eny nosomo wachno, nikech kama nogurie Yesu ne chiegni gi Jerusalem. Bende wachno nondiki e dho Hibrania, gi dho Latin, kod dho Grik.
21. To jodolo madongo mag jo-Yahudi nodhi mowacho ni Pilato niya, “Kik indik ni, ‘Ruodh jo-Yahudi’, to ndik ni ‘Jali nowacho ni en ruodh jo-Yahudi.’ ”
22. Pilato to nodwokogi ni, “Gima asendiko, asendiko.”