A A A A A

Johana 18:19-40
19. Jadolo maduong’ nopenjo Yesu wach kuom jopuonjrene, kendo kuom puonjne.
20. To Yesu nodwoke niya, “Pile asewuoyo ratiro e nyim piny duto. Asebedo ka apuonjo kuonde lemo, kendo e Hekalu, ma jo-Yahudi duto chokoree, bende pok awacho gimoro ling’ling’.
21. Ere gimomiyo an ema ipenja? Penj joma nowinjo wechena gima ne apuonjogi, nikech ging’eyo gima ne awacho.”
22. Kane Yesu osewacho wechego to askari moro mane ochung’ bute nothalo lembe, kawacho niya, “Mano e kaka inyalo dwoko jadolo maduong’ adier!”
23. Yesu nodwoke niya, “Ka asewacho gimoro marach, to hul ane kethona. To ka awacho gima kare, to igoya nang’o?”
24. Bang’ mano, Anas notero Yesu kapod otue ir Kaiafa, jadolo maduong’.
25. To Simon Petro ne pod ochung’ e laru kanyo, kaoyo mach. Omiyo jomoko mane ni kanyo nopenje niya, “Donge in achiel kuom jopuonjre ng’atni?” To Petro nokwer ni, “Ooyo, ok an.”
26. Ng’at achiel kuom jotich jadolo maduong’, ma wat ng’at mane Petro ochadho ite cha nopenjo Petro niya, “Donge nende aneni kode e puodho kucha?”
27. To Petro nochako okwer ni, “Ooyo.” Eka gikanyono thwon gweno nokok.
28. Ne gigolo Yesu e dala Kaiafa, mi gitero e od bura mar ruoth. Ne en okinyi mang’ich. To jo-Yahudi ne ok odonjo e odno, nikech ne ok gidwar bedo mogak, ma dimon-gi chamo Pasaka.
29. Kuom mano, Pilato nowuok irgi oko, mopenjogi niya, “Wach ang’o ma udonjonigo ng’atni?”
30. To ne gidwoke ni, “Ka da bed ni ng’atni ok jaketho, to da ok wakele e nyimi.”
31. Pilato nowacho nigi niya, “Ara kaweuru mondo udhi ung’adne bura un uwegi, kaka chiku dwaro.” To jo-Yahudi nowachone niya, “Wan ok oyienwa ng’ado ni ng’ato buch tho.”
32. Mano notimore mondo weche mane Yesu osewacho kokoro kit thone, ochopi.
33. Pilato nodok e od bura, mi oluongo Yesu, kendo openje niya, “In e Ruodh jo-Yahudi koso?”
34. To Yesu nodwoke kapenje ni, “In iwuon ema ipenja kamano, koso jomoko ema oselosoni kuoma?”
35. Pilato nodwoke niya, “Iparo ni an ja-Yahudi koso? Donge jou gi jodolou madongo ema osekeli e nyima? Nyisa ane gima isetimo!”
36. Yesu dodwoke ni, “Lochna ok en mar pinyni. Ka da ni en mar pinyni, to joga dokedo mondo kik keta e lwet jo-Yahudi. Ooyo, lochna ok mar pinyni.”
37. Eka Pilato nowachone ni, “Kara in ruoth.” To Yesu nodwoke ni, “In ema iwacho ni an ruoth. An to ne onywola, mi abiro e piny mana ni mondo awuo gi ji kuom adiera. Ng’ato ka ng’ato man gi adiera kuome to winjo dwonda.”
38. To Pilato nopenje ni, “Adiera to ang’o?” Kane Pilato osepenjo Yesu kamano, nochako owuok oko ir jo-Yahudi, mowachonigi niya, “An ok aneno ketho kuome.
39. To nitie timu moro mawacho ni onego ogonynu ng’at achiel chieng’ Pasaka ka chieng’ Pasaka. Donge udwaro ni mondo agonynu ruodh jo-Yahudi?”
40. To ne gidwoke ni, “Ooyo, ok wadwar jali! To gonynwa mana Baraba!” Barabano to ne jamecho.