A A A A A

Johana 12:1-26
1. Kane pod ndalo auchiel, to chop Sap Pasaka, Yesu nodhi Bethania, dala gi Lazaro mane osechiero.
2. Ne giselosone chiemo kuno, kendo Maritha ema notiyonigi, to Lazaro ne achiel kuom joma ne chiemo gi Yesu.
3. Eka Maria nokawo mo mang’ue ng’ar ma nengone tek ahinya, ma dirom nus kilo. Nowiro tiend Yesu gi morno, mi oyweyo gi yie wiye, mi tik mo mang’ue ng’arno opong’o ot.
4. Achiel kuom jopuonjre Yesu ma nyinge Judas Iskariot, jal mane biro ndhoge, nopenjo ni,
5. “Ere gimomiyo morni ok olok siling’ mia adek, mondo opog joma odhier?”
6. To ne ok owach kamano nikech ne oparo joma odhier adier, to nowacho kamano mana nikech ne en jakuo, kendo kaka ne en jakeno mar jopuonjre, nothoro kawo pesa morito.
7. To Yesu nowacho ni, “Weyeuru okane nyaka chieng’ yikna.
8. Nimar joma odhier un-go ndalo duto. Anto ok un koda ndalo duto.”
9. Jo-Yahudi mathoth nowinjo ni Yesu ni kuno, omiyo ne gibiro mondo ginene. To ok Yesu kende ema nokelonigi neno, to bende ne gibiro mondo gine Lazaro, mane Yesu osechiero oa kuom joma otho.
10. Mano omiyo jodolo madongo nochano mondo oneg Lazaro bende,
11. nikech en ema ne omiyo jo-Yahudi mang’eny weyogi, kendo yie kuom Yesu.
12. Kinyne, oganda maduong’ mane osebiro e Sawo nowinjo ni Yesu biro Jerusalem.
13. Ne gijako bede othidhe, mi gidhi romone, ka gikok niya, “Opak Nyasaye! Oguedh ng’ama biro e nying Ruoth! Adier Nyasaye mondo ogwedh Ruodh Israel!”
14. Yesu noyudo kanyna, mi oidho mana kaka Muma wacho ni,
15. “Un jo-Sayun, kik ubed maluor. Neuru! Ruodhu biro iru, koidho nyathi kanyna.”
16. E kindeno jopuonjrene ne ok ong’eyo tiend wachno, to achien, kane Yesu oseyudo duong’ne maler, eka ne giparo ni ji osetimone kamano,
17. Oganda mane ni kod Yesu kane oluongo Lazaro owuok e liel, mi ochiero oa kuom joma otho, nonyiso ji gima ne giseneno.
18. Mano emomiyo ji nodhi romone, nikech ne gisewinjo ni otimo hono maduong’no.
19. Kuom mano jo-Farisai nowacho kendgi niya, “Uneno kaka ok unyal gimoro! Neyeuru, piny duto luwo bang’e!”
20. Ne nitie jo-Grik moko kuom joma ne odhi lemo e Sawono.
21. Ne gidhi ir Filipo, mane odak Bethsaida e piny Galili, mi gikwaye ni, “Jaduong’, wadwaro neno Yesu.”
22. Omiyo Filipo nodhi mowacho ni Andrea. Eka ne gidhi giduto ji ariyo, mi ginyiso Yesu wachno.
23. To Yesu nodwokogi niya, “Sa koro osechopo ma Wuod Dhano yudoe duong’ne maler.
24. Adier, adier, awachonu ni ka koth cham ok olwar e lowo, mi otho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onyago kodhi mang’eny.
25. Ng’ama ohero ngimane, ngimane nolalne, to ng’ama ochayo ngimane, kendo nobed gi ngima ma nyaka chieng’.
26. Ka ng’ato tiyona, to nyaka oluwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ka ng’ato tiyona, to Wuora nomiye duong’.